ม.เชียงใหม่ เปิดรับ ป.โท สาขาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะลดอคติทางชาติพันธุ์ มองเห็นศักยภาพและความสำคัญของความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความเข้าใจในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นคนของคนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อย และผู้ขาดโอกาสในสังคม เน้นการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในบริบทต่างๆ อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล เพื่อนำไปสู่ทางเลือกในการสร้างสังคมอุดมสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

master_of_arts_in_ethnicity_and_development

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้จากเอกสารแนบ (ดาวน์โหลด) หรือที่เว็บไซต์
http://www.cesd-thai.info

และซื้อใบสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์
http://www.grad.cmu.ac.th

* หมดเขตรับสมัครทาง Internet วันที่ 21 มกราคม 2554

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตร (คลิกขวาเลือก Save)