วัฒนธรรมม้ง ในมิติของระเบียบปฏิบัติ

Hmong Cultureผมเคยเขียนไว้ครั้งหนึ่งแล้ว? ในหัวข้อ “วัฒนธรรมม้ง? กับกาลเวลา” มาครั้งนี้ผมจะขอมาพูดถึงในส่วนของความเข้มข้นทางวัฒนธรรม? ที่ไม่ได้มีแค่เพียงมิติเดียว? เพื่อให้เห็นความเป็นมา? และเป็นไป? ที่อาจเป็นสาเหตุ? และที่มาของการล่มสลายทางวัฒนธรรมม้ง? ในที่สุด

มิติหนึ่งที่มองเห็นได้ชัด? และขอหยิบยกมาพูดในวันนี้ คือ? ในมิติของระเบียบปฏิบัติ? ในอดีตกาลระเบียบปฏิบัติในพิธีกรรมต่างๆ? (ไม่ว่าม้งเราหรือชาติใดก็ตาม)? จะเป็นไปอย่างเคร่งครัด? ด้วยเพราะมีผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนั้นคอยดูแล? และหวงแหนต่อสิ่งที่บรรพบุรุษถือปฏิบัติกันมา? แต่ปัจุบันพิธีกรรมหลายอย่างไม่ได้มีความเข้มข้นในทางปฏิบัติอีกต่อไป? เพราะขั้นตอนหลายอย่างถูกตัดทิ้งไป? พิธีกรรมหลายอย่างถูกดัดแปลง (เช่น สิ่งของที่ใช้ในพิธี) จนสุดท้ายอาจเหลือไว้แค่? พิธีกรรมแต่เพียง .. พอสังเขป

สำหรับเรื่องนี้? เราคงไม่ต้องมองหาผู้รับผิดชอบ? เพราะเรารุ่นหลังทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนต้องร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้? หากจะโทษกาลเวลา? มันก็ดูออกจะลิเกเกินไป? ฉะนั้นหากพบว่าสิ่งไหนที่พอจะทำได้? เพื่อให้พิธีกรรม? หรือวัฒนธรรมอันดีงามของเราคงอยู่ได้? ก็จงทำ?

A lot of factor that will make us lose our culture. To leave some step of the ceremonial is One of the factor that will make us lose our culture.