Hmong Brand ร่วมสร้างยี่ห้อม้ง

Hmong Brand หรือยี่ห้อม้ง? หลายคนเห็นคำนี้แล้ว? อาจคิดว่าผมกำลังจะเอาสินค้ายี่ห้อม้งมาโฆษณาหรือเปล่า? ก็เปล่าเลยครับ? ผมแค่อยากเอาความคิดหนึ่งมาบอกต่อแค่นั้นเอง? นั่นคืออยากให้เรามาร่วมกันคิด? และสร้างมาตรฐาน? หรือยกระดับมาตรฐานม้งเรา? ด้วยการมองว่าม้งเราคือ ยี่ห้อ หรือแบรนด์ๆ หนึ่ง?

Hmong Brand

ด้วยแนวคิดนี้? หากเรามีนักกลยุทธ์? หรือนักวางยุธศาสตร์ที่ดี??มาช่วยกันวางแผนแบบเป็นทีม? ทำเสมือนหนึ่งว่าม้งเราคือองค์กรๆ หนึ่ง? ที่ต้องได้รับการปรับภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้น? ปูพื้นฐานด้านต่างๆ ให้องค์กรมีความเข้มแข็ง? ยกระดับคุณภาพของคนในองค์กร (คนม้ง) ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ? และไม่เหลื่อมล้ำกันเกินไป (ซึ่งจะทำให้ในระยะยาว การพัฒนาจะเป็นไปได้รวดเร็วกว่า)

โดยอาจเริ่มต้นจากการมีองค์กร? หรือทีมงานที่ทำงานอย่างจริงจัง? เพื่อวางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์? มีทีมงานที่ทำหน้าที่หาทุนทั้งในและนอกประเทศ? ทั้งนี้เชื่อได้ว่า? หากเรามีทีมวางยุทธศาสตร์ที่ดี??มีแผนงานที่ดี? ย่อมไม่ใช่เรื่องยากที่จะหาทุนเข้ามา?

แผนงานหรือกลยุทธ์??โดยระยะสั้น? ต้องเน้นเรื่องการศึกษา? โดยทีมงานต้องมีเครือข่าย? ที่สามารถเข้าถึงชุมชนม้งในทุกพื้นที่? ต้องมีการสำรวจ? และผลักดันให้เยาวชนม้งทุกคน? มีโอกาสได้รับการศึกษา? มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง? สำหรับระยะยาว? เป็นในเรื่องของเศรษฐกิจในชุมชนม้ง? อาจต้องมีทีมดูแลทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ? และเช่นเดียวกัน? ทีมงานด้านเศรษฐกิจก็ต้องมีเครือข่ายในทุกพื้นที่? ที่สามารถเก็บข้อมูล? และทำงานในระดับท้องถิ่นได้?

สำหรับด้านเศรษฐกิจนั้น? ทีมงานด้านเศรษฐกิจอาจเข้าไปส่งเสริมอาชีพ? และปกป้องผลประโยชน์ทางด้านการเกษตรของพี่น้องม้งเรา? โดยการหาตลาดมารองรับ? คอยประสานขอความช่วยเหลือ? หรือถ่ายทอดนโยบายจากภาครัฐ? สู่พี่น้องม้งในพื้นที่นั้นๆ

ที่พูดมาทั้งหมด? เป็นเพียงแนวความคิดที่อยากจะเห็นม้งเราพัฒนาไปได้พร้อมๆ กัน? อย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน? เพื่อพร้อมรับกับสภาวะโลกที่เปลี่ยนไปทุกวัน? หากเราดำเนินชีวิตแบบตัวใครตัวมัน? สุดท้ายคนที่มีโอกาส หรือมีความสามารถก็จะประสบความสำเร็จ? แต่ม้งเราที่ขาดโอกาส? ก็จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง? ภาพสุดท้ายที่เราจะได้เห็นคือ? ม้งเราโดยรวมจะไปไม่ถึงไหน