Hmong History Part 2

ผมถือเป็นตอนสองไปเลยละกันนะครับ? ต่อจากตอนที่แล้วครับ

บทความโดย คุณ Povlas : Nyob zoo ib tsoom kwv tij phooj ywg sawv daws !? Hnub no kuv yuav tham peb haiv Hmoob zaj keeb kwm ntawm lub hauv paus tsov rog txeeb qub teb chaws xyoo 1795-1806 ntu kaum plaub, uas yog hais txog Vwj Paj Yig tua nroog Tseem Kab zaum ob rau nej mloog. Li ntawd, mas thov caw nej sawv daws mloog zaj keeb kwm no tau !

Kwv tij, txij li huab tais Suav tus uas lub npe hu ua Tuam Cheej Looj tau nqus rog ntawm 7 lub xeev tuaj tua Hmoob, ces ua rau tsoom Hmoob npau taws dua qub. Hmoob thiaj tau siv Hmoob zaj tswv yim txuj ci tua rog uas yus tus swm teb swm chaw los tua nrog cov tub rog Suav. Ua rau Suav tau txais kev piam tseem loj heev thiab tsis kav txav mus ib ruam rau qhov twg.

Lub caij ntawd, Hmoob thiab Suav zoo nkaus li ob tug nyuj uas nrau tsis txav chaw, ces pab tub rog Hmoob toob fab uas yog Vwj Paj Yig ua tus coj thiaj tau rov mus vij tua Suav lub nroog Tseem Kab ua zaum ob.

Huab tais Cheeb Tshoj kav ntuj xyoo 60 thaum lub 2 hlis ntuj xiab 2, tus nom Suav Thij Twb hu ua Luj Ceeb Fwm uas kav cov tub rog Suav hauv xeev Fuj Naj tau txais huab tais lub kheev, kom coj 2,000 tawm leej tub rog Suav tuaj cawm Suav lub nroog Tseem Kab. Thaum uas cov tub rog no tuaj txog thiab lawv tab tom npaj yuav mus tua cov zos Hmoob nyob ib ncig ntawm nroog Tseem Kab, kom lub nroog Tseem Kab dim ntawm Hmoob txhais tes. Cov tub rog Suav tau npaj li no ntau zaus, tiam sis zaum twg twb raug Hmoob muab tua swb.

Zaum no Luj Ceeb Fwm kuj xav tias ntshai nws cov tub rog kuj yuav tsis txaus siv, ces rov thov huab tais kom pub 4,000 tus tub rog ntxiv rau nws. Twb txog lub 2 hlis ntuj nrab hli ces pab rog no thiaj tuaj txog.
Tib lub caij ntawd, tus nom Txoov Twj hu ua Fuj Leej uas saib cov tub rog Suav hauv xeev Fuj Naj thiab xeev Kav Xyib, kuj coj 6,000 tus tub rog Suav tuaj txog ntawm nroog Tseem Kab. Thaum ntawd nroog Tseem Kab muaj tub rog txog 20,000 tawm leej lawm, ces tus nom Fuj Leej thiab Luj Ceeb Fwm nkawd xav tias nkawd muaj tub rog ntau nyob hauv xib teg, ces nkawd tuaj cheb ntxuav tua tej zos Hmoob nyob ib ncig ntug Tseem Kab ywj siab ywj ntsws thiab ho xav muab teb chaws Hmoob rhuav kev tsov rog kom thoob.

Tej zos Hmoob uas raug lawv tuaj cheb ntxuav dua, mas Hmoob tuag sib tsub sib nias, tej cuab yeej cuab tam raug Suav txhav tas. Tej kev txom nyem no ua rau tsoom Hmoob nyiaj tsis taus li. Tsoom Hmoob hauv lub Theeb Foom Huaj ib ncig tau thov kom Vwj Paj Yig coj rog mus pab tua Suav.


Lub caij ntawd, Vwj Paj Yig tseem tab tom coj cov rog Hmoob ntawm Theeb Foom Huaj thiab Theeb Cheej Tsawb mus txeeb tej suam teb chaws uas nyob sab toob fab thiab pej fab, xws li Lwj Xyib, Phum Sim thiab Pov Ceem. Nws nyuam qhuav coj cov rog Hmoob no los so tsis tau pes tsawg hnub, txawm txais tau lub moo no, ces chim siab heev, xav zoj tom ntej ntshai Hmoob yuav raug teeb meem loj.

Li ntawd, Vwj Paj Yig thiaj hu cov thawj rog Hmoob tuaj sib koom sab laj. Sab laj tas ces sawv daws pom tias yuav zov khov kho lub nroog Cheej Tsawb, uas yog Hmoob lub hauv paus rog loj.

Thaum npaj zov qhov no tas, ces lawv thiaj sib loos cov tub rog Hmoob hauv Theeb Foom Huaj thiab Theeb Cheej Tsawb ua ib pab rog Hmoob loj mus txeeb tua Suav lub nroog Tseem Kab ua zaum ob.Ntsuj rog no Hmoob tau hloov lub tswv yim thiab txheej txheem kev sib tua kom txawv thawj ntsug. Cov tub rog Hmoob muab faib ua 3 pab xws li no :

Pab ib : Pib sawv kev ntawm tus ntsa zeb nrim teb mus rau xib fab, hla Nuj Nyaj, Thaj Cab mus txog Tshaj Yim Som thiab hla dej npaj tua sab xib fab ntawm ntug Tseem Kab.

Pab ob : Pib sawv taw ntawm tus ntsa zeb nrim teb mus tawm Faj Thwv Nyom thiab Ceem Cab Yeej, ces nqes ntawm Lej Txhov Phub mus tua sab pej fab ntawm nroog Tseem Kab.

Pab peb : Nyiag kev tawm rau tus ntsa zeb sab nraud, mus tawm rau tus ntsa zeb sab toob fab, mus txog rau cov zos Suav Tuam Yeej Tshoob, Muj Cab Pheej thiab zos Xyib Khawv, ces ho tig cov tub rog los rau ntawm zos Thaj Cuab Tsiam thiab Lwj Tij Nyom mus tua nroog Tseem Kab sab toob fab.

Peb pab rog Hmoob no muaj lub siab tawv qhawv, tua txog twg yeej txog twg. Lawv xub muab tej zos me uas nyob ib ncig ntawm nroog Tseem Kab tua txeeb tau tas thiab muab Suav tej kev tawm mus los txiav tu ti si. Xub muab Suav rog vij tau, tiam sis tsis tau tua. Ua kom cov neeg hauv nroog tshaib tas puas tsav yam, ces tab yog tsis tua mas hauv nroog yeej yuav tsum ntxhov xwb.

Lub caij ntawd lawv ho tso ib tug Hmoob lub npe hu ua Looj Los Mas, nyiag kev ua twb ywm coj Haj Tsoob Leej, Yaj Tshab Tawj thiab Yaj Seem Thaim mus ntxias dag tias lawv yog neeg Suav, ces cia li khiav mus zwm nrog Suav.

Thaum mus nrog Suav nyob ces mus muab Suav tej phom loj ua puas, ua txuj ua hluav taws kub Suav tej yeej rog. Ua kom tsoom Suav rog muaj kev kub ntxhov. Thaum txhia qhov npaj tiav tas ces tsuas tos mus tua xwb.

Luj Ceeb Fwm pom tsoom rog Hmoob tuaj tua nroog Tseem Kab, ces nws txawm coj ib co nom coob leej nrog rau 800 leej tub rog Suav ua ke tuaj tua Hmoob. Luj Ceeb Fwm yog thawj pab rog Suav uas nrog Hmoob sib tua, hos kom tus nom Fwm Cam hu ua Tsom Yim Heej thiab tus nom Saws Pem Luj Zwm coj ib pab rog Suav mus tua sab toob fab. Hos kom tus nom Twb Xib hu ua Tsab Yij thiab tus nom Txhooj Tuam Tem nyiag kev coj ib pab rog Suav lug kev tuaj tua Hmoob tom qub qab.

Ces Hmoob thiab Suav sib tua ib ntsug rog loj nyob Pheej Loj. Yog pib sib tua thaum 10 teev nruab hnub txog hnub qab thaum 10 teev nruab hnub. Lub caij ntawd cov rog Hmoob tom qab ho tuaj coob coob ua tsaus nti ib tog tuaj pab, ces Suav tus nom Luj Ceeb Fwm kom 50 leej tub rog Suav ntawm Seej Tsawb kwv ob rab phom loj mus pab. Tiam sis tej tub rog Hmoob khom tej toj roob hauv pes ib pliag nraim ib pliag tawm. Ua rau Suav tej phom loj siv tsis tau qab hau.

Lub caij ntawd Suav ho ntshai tias tsam lub nroog Tseem Kab raug Hmoob rov mus txeeb, ces lawv cia li thim tas rov rau hauv nroog. Ntsuj rog no ob tog puav leej tau txais kev piam sij loj. Cov Suav rog tau raug tuag thiab kom huab tais pab them nqi taub hau huv si muaj 100 tawm leej.

Hos cov tub rog Hmoob uas raug tuag thiab Suav muab txiav taub hau mus lawm muaj 8 leej. Cov taub hau Hmoob no Suav rog muab coj mus dai rau ntawm lub rooj loog loj sab pej fab cia khav qhuas rau tsoom pej xeem Suav hauv lub nroog Tseem Kab. Dua no rog Hmoob li 3 tus txiv nees tua tsam thiab 30 tawm tus ntaiv xyoob nce ntsa tsheej kuj raug Suav txhav tau.

Thaum huab tais Tuam Cheej Looj tau txais thiab saib daim ntawv piav txog ntsuj rog no tas, ces lub 2 hlis ntuj xiab 20, nws tau teb ib tsab ntawv rau cov nom me uas tua Hmoob tias :

?Kuv txais tau Luj Ceeb Fwm daim ntawv piav txog qhov txeeb tau 30 tawm tus ntaiv nrog rau cuab yeej ua rog ntau yam ntawm tsoom tub rog Hmoob. Tej ntaiv no tsis yog ib ob hnub xwb txawm yuav tsim tau. Nej nyuam qhuav tua thawj ntsug xwb, cia li txeeb tau ntaiv thiab lwm yam cuab yeej ua rog ntau npaum no, yuav tsum yog Hmoob npaj tau ob peb xyoos sib law los lawm.?

Lub 2 hlis ntxaib nra, Hmoob txoj kev npaj vij tua nroog Tseem Kab tiav tas. Suav cov thawj nom coj rog, xws li tus nom Txoov Twj Fwj Leej uas kav cov tub rog hauv 2 lub xeev, yam li xeev Fuj Naj thiab Kav Xyib. Tus nom Thij Tub hu ua Luj Ceeb Fwm uas kav Fuj Naj thiab tus nom Txoov Peeb Xwb Leej uas kav lub Tseem Yoos Tsawb, lawv cov nom Suav no tau coj tsoom rog Suav tawm ntau zaus tuaj nrog Hmoob sib tua, tiam sis puav leej swb tas.

Suav cov tub rog 20,000 tawm leej tsuas lam zov nroog Tseem Kab thiab nrog rau cov nroog ib ncig xwb, lawv yeej tawm tsis tau mus qhov twg, zaub mov noj los kuj tas nrho. Tej Suav rog thiab pej xeem mas tshaib plab ua ntxhov pes hnyo. Hos tsoom rog Hmoob ces twb muab lub nroog vij tau ntev lawm, tiam sis pheej tsis tua. Ntawm lub nroog ib ncig mas rog Hmoob twb niaj hnub kawm caij nees tua rog.
Txog thaum no, Vwj Paj Yig pom tias tua nyog tau lub nroog lawm. Nws thiaj kheev cov rog Hmoob mus tua nroog Tseem Kab zaum ob. Ntsuj rog vij tua lub nroog Tseem Kab no mas phau ntawv Feng Huang Ting Zhi tau muaj ib nqe lus piav tseg li no tias :

?Hmoob niaj hnub tuaj tua nroog Tseem Kab (Zheng Gang), muaj tej txhia nqa ntaiv tuaj nce ntsa tsheej, muaj tej txhia tua pob hluav taws tuaj rau hauv lub tsheej, kuj muaj tej txhia nyiag ua luam dej hauv qab thu dej tuaj tshwm hauv tsheej, tej tub rog Suav zov nroog tau zov ntev hli los lawm, tsis tau pw mas tsaug zog heev. Cov pej xeem Suav nplua nuj hauv lub nroog kuj niaj hmo ua kua dis nqa mus pub rau cov Suav rog noj.?

Tej tau piav los no, ntaus nqi tau tias ntsuj rog uas Hmoob mus tua nroog Tseem Kab no, tua tau ceev thiab zoo tshaj.

Raws li lub teeb meem piav los no, Vwj Paj Yig lawv yeej yuav txeeb tau nroog Tseem Kab xwb xwb, tiam sis hauj lwm ho ua tsis tau raws li lub siab xav. Vim lub caij ntawd Sij Lwg Teem pab tub rog nyob xeev Kim Tsawb toob fab kuj raug Suav tua ceev heev. Hos Sij Xab Pov thiab Vwj Theeb Pam lawv kuj muab Cheej Toob uas yog xeev Kim Tsawb sab toob fab tso tseg khiav tawm.

Ob tug nom Suav Fuj Khab Nyab thiab Huj Leej nkawd tau muab Cheej Toob cheb ntxuav tas. Ntsia zoo li nkawd yuav tuaj tua cov Hmoob nyob xeev Fuj Naj. Hos ntawm nrim teb xeev Fuj Naj tau tshwm teeb meem ceev heev, yam li Sij Lwg Teem, Sij Xab Pov thiab Vwj Theeb Pam kuj tau xa xov ntau zaus rau Vwj Paj Yig kom coj rog mus pab lawv. Vim kev sib pab tua lub teb chaws, ces Vwj Paj Yig thiaj tso nws ob tug tub, yam li yog Vwj Theej Lis thiab Vwj Theej Yim coj ib pab tub rog Hmoob mus pab lawv.

Cov hauj lwm no mas thaum Vwj Theej Yim raug Suav ntes tau, nws tau lees li no : ?Wb ob kwv tij tau nrog dua Sij Xab Pov tua hlawv lub yeej Yam Yaw, wb kuj tau nrog dua Suav rog sib tua ntawm lub yeej Tseem Tuam, yeej Phaj Thauj thiab lub yeej Laj Txhov Pheej.?

Lo lus tias : ?Kuj tau, txawm yog piav txog thaud nkawd ob kwv tij tau mus pab tua Cheej Toob ntag.?
Vim qhov tau faib ib nrab rog Hmoob mus pab tua Cheej Toob lawm, ces Vwj Paj Yig thiaj tau muab lub tswv yim tua nroog Tseem Kab so tseg. Tiam sis nws tseem tseg ib co tub rog vij rawv nroog Tseem Kab cia. Cov rog Hmoob uas raug tseg cia rau lub luag hauj lwm, yog faj kom tus nom Suav Huj Leej thiab Luj Ceeb Fwm txhob tuaj tua cov zos Hmoob ib ncig ntawm nroog Tseem Kab.

Lub caij uas Hmoob tab tom npaj tshem rog no, tus nom Suav Fuj Leej ho coj rog tawm hauv nroog tuaj nrog Hmoob sib tua. Ntsuj rog uas sib tua ntawm Xyis Chuj Phub, Fuj Leej tau yeej Hmoob lawm. Tiam sis thaum Suav rog ho mus tua zos Vim Cuab Tsuab, tam sim no yog lub zos Wang Jia Zhai, tsuas hnov nruas tooj nruas hlau thiab suab nruas kub twg nrov doog diaj tuaj. Ces muaj ntau txhiab leej tub rog Hmoob dhia saum roob los txiav tu nrho Suav rog hauv plawv. Hem ua tus nom Suav Fuj Leej lawv muab chij thiab ntaj hmuv pov tseg tas, tso tes khiav rov tom nroog. Cov tub rog Hmoob kuj tsis caum qab. Lawv cia li thim ntawm lub zos Vim Cuab Tsuab rov mus nyob puav ib ncig.

Thaum tus nom Suav hu ua Fuj Leej lawv khiav mus txog hauv nroog Tseem Kab, ces 10 tawm lub pob ntseg Hmoob uas lawv hlais saum tshav rog thiab muab qhwv tib zoo. Lub caij ntawd, Suav rog Cheeb Tshoj tua tuag yeeb ncuab tsawg leej, mas yuav tsum hlais sab pob ntseg laug nqa los ua puav pheej thiab ho sau ib daim ntawv nrog xa mus rau huab tais ua plhu.

Thaum huab tais Tuam Cheej Looj saib tus nom Fuj Leej daim ntawv tas, tau pom ib qho qiag. Huab tais tau sau ib tsab ntawv teb cem Fuj Leej li no tias : ?Tus nom no tsuas coj rog mus tua tau kaum ntau leej tub sab xwb, tsawg tas npaum no. Kuv pom tias nej 100 leej nyuam qhuav tua tau 1 leeg xwb. Tus nom no yeej tsis muaj peev xwm. Cas yuav muaj plhus khav tias nim tua ua khov kho no ? Kuv saib nws daim ntawv txog qhov no, kuv twb pab nws txaj muag tas. Tsis paub tias nws yog plhu dev los plhu tib neeg !?

Kwv tij sawv daws, hnub no kuv tsuas tham zaj keeb kwm tsov rog uas thaud tus thawj coj Hmoob hu ua Vwj Paj Yig coj tsoom tub rog Hmoob mus tua Suav lub nroog Tseem Kab zaum ob los tso tseg li no xwb. Lwm lub lis piam kuv mam rov tham txuas ntxiv qhov no rau nej mloog.

Hnub no kuv tuaj ntsib nej li no xwb, tag kis peb mam rov sib ntsib dua, sawv daws nyob zoo !