Hmong History Part 3

บทความโดย คุณ Povlas

Nyob zoo ib tsoom kwv tij phooj ywg sawv daws ! Hnub no kuv yuav tham peb haiv Hmoob zaj keeb kwm ntawm lub hauv paus tsov rog txeeb qub teb chaws xyoo 1795-1806 ntu kaum tsib, uas yog hais txog Sij Xab Pov nrog Luj Ceeb Fwm sib tua rau nej mloog.

Li ntawd, mas thov caw nej sawv daws mloog zaj keeb kwm no tau !

Kwv tij, lub caij Tuam Cheej Looj kav teb chaws xyoo 60 thaum lub 3 hlis ntuj, Fuj Khab Nyab thiab Fuj Leej uas yog huab tais Suav ob tug thawj tub rog, nkawd coj rog tuaj tua cheb ntxuav cov rog Hmoob nyob Cheej Toob thiab Tshuab Toob tas los, ces nkawd ho tig loo rov tua tsoom Hmoob uas nyob xeev Fuj Naj. Cov tub rog Hmoob uas nyob Theeb Yoos Xwm yog cov xub raug tua ua ntej.

Lub caij ntawd Suav tus nom Txoov Twj hu ua Pij Yeej tuaj ua tus thawj tswj tsov rog nyob txhia qhov hauv nroog Cheej Tsawb. Tus nom Txoov Twj hu ua Fuj Leej thiab nom Thij Twb Luj Ceeb Fwm raug tsoom tub rog Hmoob muab vij rau hauv nroog Tseem Kab, ces tawm tsis tau mus qhov twg. Fuj Khab Nyab thiaj nyiag kev mus ntsib Fuj Leej. Kom Luj Ceeb Fwm coj nws pab rog mus tua Hmoob Yoos Xwm.

Luj Ceeb Fwm txais tau xov, ces nws xav tswv yim tias txoj kev mus txog Theeb Foom Huaj thiab Theeb Cheeb Tsawb raug txiav tas, txoj kev mus Lwj Xyib ntshe yuav mus tsis tau, ces nws coj 800 leej ua twj ywm tawm nraum nroog nyiag kev zos tawm rau Seej Tsawb. Ho pib ntawm Yoos Tsawb sab pej mus tawm rau Yoos Teem thiab ho hloov kev mus rau Fwv Yoos Seem thim rov nqis taug. Mus sib loos nrog tus nom Txoov Peeb hu ua Tsab Theej Yeej hauv xeev Fuj Pej, ces pib tua tsoom Hmoob uas nyob Theeb Yoos Xwm sab pej fab.
Lub sij hawm ntawd cov Hmoob nyob pej fab sab Yoos Xwm yog raug ob tug nom Suav hu ua Luj Ceeb Fwm thiab Tsab Theej Yeej nkawd tuaj tua. Hos sab xib fab muaj Huj Leej, Muj Khawj Tee A thiab Yeej Kuj Faj tua tuaj. Sab naj fab muaj Fuj Khab Nyab, Awj Lawj Teeb, Tawj Lawj Thaim thiab Huab Leej Pwm, ces tsoom rog Hmoob uas nyob Theeb Yoos Xwm raug Suav muab puav vij tas.

Txoj kev uas raug 3 pab yeeb ncuab tuaj vij puav tua no, Sij Xab Pov kuj tsis ntshai hlo li, tseem khov kho li qub. Txoj kev sib pab ntawm ob kwv tij xws li Vwj Theej Lis thiab Sij Lwg Teem lawv ua cov pab coj cov rog Hmoob nyob Theeb Yoos Xwm mus nrog Suav sib tua mas sawv daws tau txais kev khwv tas nrho.

Yav thaud, txij ntsuj rog Yam Yaw tas los, tsoom rog Hmoob Yoos Xwm txawm nqa huab tais Hmoob Sij Xab Pov daim chij mus tua nroog Yoos Xwm. Xub tua zos Luj Thuaj, uas tam sim no yog zos Hua Heng Xian, Long Tang Xiang thiab tua zos Huab Yeej tawg. Cov rog Hmoob Pov Ceem thiab Vwj Paj Yig pab rog Hmoob uas mus tua sab toob fab, tau yeej rog rov los. Pab rog no mus ib feem ntau loos rau pab rog Hmoob Pov Ceem, ces lawv ua ke mus tua Fwv Yoos Xwm.
Lub caij uas Sij Xab Pov mus tua Xyeem Puab Moj, Laj Txhov Pheej thiab Yeej Phaj Siv, cov rog Hmoob Yoos Xwm ho pib tua ceev heev txiav mus rau sab xib fab txog rau zos Tshuab Toom, mus cuag rau cov rog Hmoob Xyeem Xyawm Sab hauv xeev Xim Tshuab, mus tua Suav tus nom Txoov Peeb hu ua Yeej Kuj Faj, uas kav lub Tseem Tshooj Cheem.

Lub 4 hlis ntuj, tab tom yog lub caij uas Sij Xab Pov thiab Sij Lwg Teem nrog Suav tus nom Fuj Khab Nyab cov rog sib tua ib nplua loj kawg nyob rau lub yeej rog Xyeem Fuj Lum.

Luj Ceeb Fwm pib ntawm nroog Yoos Seem nqes rau sab naj, nias qees rau zos Huab Yeej. Ces cov rog Hmoob uas zov ib ncig zos Huab Yeej tau muab tus choj ntab uas hla dej Yaws txov tseg los thaiv tav Suav cov tub rog nqes tuaj.

Luj Ceeb Fwm cov tub rog Suav ua tsis tau li cas ces cia li tsuam phuaj hla dej tuaj tua txeeb tau Huab Yeej, tso tau tus nom Suav Tsab Theej Yeej uas raug tsoom tub rog Hmoobo muab vij zov cia. Tas no Luj Ceeb Fwm ho coj tsoom tub rog Suav nkag mus rau teb chaws Hmoob ntxiv, tua nias ncaj qha rau Looj Thuaj, mus muab lub zos Thws Khoos tua tawg thiab ho kom tus nom Fwm Cam hu ua Fwm Tsim Naj coj ib pab rog mus tua tso nroog Yoos Xwm.

Sij Xab Pov pom Suav rog nias quj qees sab pej fab tuaj, ces nws tau txhawj xeeb loj. Txiav siab nrog Fuj Ceeb Fwm sib tua kom muaj yeej muaj swb thiab rhuav tshem yeeb ncuab txoj kev khav theeb. Ces nws muab cov thawj uas muaj tswv yim xws li Sij Lwg Teem, Vwj Theej Lis nkawd ob kwv tij thiab Looj Los Awm tso zov lawv lub yeej rog. Ces nws coj ib feem tub rog Hmoob mus xaiv tej qhov chaw tseem ceeb tsa yeej rog txaj zeb thiab cia tos kev tua Fuj Khab Nyab. Tas ces nws ho coj nws ob tug thawj rog uas ntseeg siab hu ua Looj Vws Ceeb, Sij Los Nyiaj thiab ib pab rog Hmoob coob mus rau pej fab.

Lawv xub mus muab Fwm Tsim Nas tua swb, pib loo rov tua txeeb nroog Yoos Xwm. Suav tus nom rog hu ua Fwm Tsim Nas xav zoj ntshe yuav tiv tsis yeej Hmoob thiab ho ntshai tsam lub nroog Yoos Xwm poob rau Hmoob tes thiab taug Yi Xa Naj txoj kev, ces nws tso ib tug tub rog uas ntseeg siab nyiag kev tawm rau Looj Thuaj, mus thov Luj Ceeb Fwm tuaj pab. Thaum Luj Ceeb Fwm hnov tias nroog Yoos Xwm poob rau kev xwm txheej, ces nws cia li maj nrooj coj ib cov tub rog Suav tuaj pab tua.

Thaum Luj Ceeb Fwm lawv tuaj txog zos Nyuj Ntog Tooj, ces ho ntsib Sij Xab Pov cov tub rog nyob zov no tua, cia li khiav rov qab rau Looj Thaj Pov. Tiam sis nws xav tsis txog tias Sij Xab Pov yuav tuaj caum tua, tsis tso hlo li.

Thaum lawv thim rov qab, tseem ntsib tej pab rog Hmoob uas ntsawg tsawg tav tua ntawm tej tog kev, xws txoj hmab daig taw nti tsis tau. Siv tas nrho lub tswv yim thiab lub dag zog ces tus nom Suav Luj Ceeb Fwm thiaj dim rov rau zos Looj Thaj Pov.

Tib lub caij ntawd, Sij Xab Pov kuj coj 10,000 tawm tus rog Hmoob tuaj txog thiab muab lub zos Luj Thaj Pov vij tas. Qw tuav rawv npe kom Luj Ceeb Fwm tawm tuaj nkawd sib tua kom muaj tus yeej tus swb.

Hos lub zos Looj Thaj uas yog lub zos nyob ntawm Theeb Yoos Xwm sab xib pej, yog ib nyuag ntsuj teb chaws uas tiaj thiab sab xib fab siab, hos sab toob fab qis. Muaj ntau lub roob sawv ntseg ntso hauv lub tiaj thiab tseem muaj ib tug me nyuam dej ntws yuj yees lawm sab toob fab. Roob ntxhov dej ntshiab, yog ib qho teb chaws uas zoo. Tej laus muaj ib lo lus taum huam qhuas tseg li no :

?Liaj Looj Thaj hnab nplej daj sis iab, saib kaum muag twg tsis pom ib tus ciab. Nplej nim daj tej sib oo, saib kaum muag twg tsis muaj ib lub roob. Tiam sis xyoos xyoos twb tsis muaj mov nrog luag noj.

Ob peb lo lus no, pom tias tej liaj teb mas av rog los rog tiaj los tiaj, tiam sis nom tswv Suav kev cai tsuj lwg noj, ua rau tsoom Hmoob khwv khwv los tsis tau ib pluag zoo nrog luag noj.

Hos teb chaws Luj Thaj yog ib suam tiaj, tiam sis sab xib fab muaj ib lub roob hu ua Thaim Yaj Lees. Sab naj fab muaj ib lub roob hu ua Yim Pheej Sab. Sab uas npuab rau Pheej Peeb Kav Toob tseem muaj ib lub hav qhov vuag. Yog ib lub chaw uas zoo zov, tiam sis ceeb laj txeem mus tua.

Ntawm lub roog Yim Pheej Sab hauv taw roob, tseem muaj ib lub zos hu ua Looj Meej Tsiam, ces lub zos Looj Thaj Pov txawm nyob ntawm zos Looj Meej Tsiam tom qab me ntsis xwb. Lub caij uas tus nom Suav hu ua Luj Ceeb Fwm zov nyob qhov ntawd, chaw tig cev dav heev.

Txij li Sij Xab Pov lawv muab zos Looj Thaj vij tas los, lawv tau rov mus tua lub zos Looj Thaj ntau zaus. Thaum ntxov, Luj Ceeb Fwm tos tua Hmoob rau ntawm lub tiaj Pheej Puam Kav Toob. Tiam sis vim zaum twg twb puav leej swb. Tsis kav rov tawm los, nkaum mus nraim siav hauv Looj Thaj Pov, ces Sij Xab Pov cia li mus muab roob Thaim Yaj Lees thiab Yim Pheej Sab txeeb tau. Thiaj muab cov rog Hmoob faib ua 3 pab, pib tua nawm zos Looj Meej Tsiam, zos Pav Tav Tsiam thiab zos Kws Los Tsiam, mus vij tua Looj Thaj Pov. Ces Luj Ceb Fwm kawg txuj, tsuas kawg tso nws tus tub hlob ua nom Plob Xyam Yawm Yeej Saws Pem hu ua Lwj Zum tua tawm mus thov Luj Khab Nyab tuaj pab.

Fuj Khab Nyab tau txais xov, nws ceev nrooj kom tus nom Huab Leej Pwm coj rog tuaj pab Luj Ceeb Fwm tua Hmoob. Li no, Luj Ceeb Fwm thiaj tau dim ntawm Hmoob txhais tes. Tiam sis Sij Lwg Teem thab Looj Los Awm hnov xov tias Huab Leej Pwm coj rog mus pab Luj Ceeb Fwm lawv, ces Sij Lwg Teem lawv ho coj ntau txhiab leej rog Hmoob, cheem lub sij hawm zoo no cia li coj rog mus zov tua Fuj Khab Nyab thiab muab cov nom Suav vij rau ntawm ntav roob Laj Muj Thauj. Tua ua Fuj Khab Nyab poob plig tas, nws thiaj xa moo ceev ceev kom Huab Leej Pwm kav tsij rov los pov hwm nws thiab tseem cem tias Luj Ceeb Fwm tsis muaj peev xwm.

Luj Ceeb Fwm yog ib tug tuam thawj tub rog loj, yam li yog tus lwm txheeb uas muaj lub siab dawb paug hwm huab tais tas siab tas ntsws. Yav dhau los nws tau coj Suav rog mus tua teb chaws Meeb Teem uas nyob Phab Mab teb thiab Ceeb Tshuab, nws thiaj yog ib tug uas tau tsim tej yam zoo thiab tseem ceeb nyob rau hauv Cheeb Tshoj. Tiam sis nws yog ib tug neeg Suav, ces pheej raug cov nom neeg Mas Tsus kev ntxug ntxaug thiab thuam, vim zim txwv ntawd cov Mas Tsus, los yog cov neeg Moos Kus, yog cov nom kav Suav teb.

Thaum Luj Ceeb Fwm nyuam qhuav tuaj poob hauv nroog Tseem Kab, nws tau tshwm dua tswv yim tias yuav tsum muab cov Suav rog faib ua 5 pab mus tua Hmoob. Tiam sis kuj yog Fuj Khab Nyab ntshai tsam Luj Ceeb Fwm tshwm koob tshwm npe zoo, ces nws tsis yuav Luj Ceeb Fwm zaj tswv yim, tsuas muab Luj Ceeb Fwm mus coj rog deb kom nws txog siav xwb.

Huab tais Tuam Cheej Looj kuj siv Luj Ceeb Fwm yam dawb paug nyob sab nraud, tiam sis hauv nws lub siab kuj yog faj rawv Luj Ceeb Fwm, vim huab tais tau sau ib daim ntawv rau Fuj Khab Nyab tias :

?Yav nram ntej Luj Ceeb Fwm yog tus nom Txoov Peeb uas kav lub Tseem Yoos Tsawb. Yav tas los nws tuaj ntsib kuv nyob Pej Ceeb, kuv ntsia nws kuj yog ib tug neeg to taub thiab tau coj tub rog tawm mus tua dua ntau qhov. Li no thiaj muab nws nce nom ua Thij Twb. Tiam sis nag hmo ho txais tau nej tej ntawv tias nws ua tsis tau ib yam qab hau dab tsi, ntshe tus nom Thij Twb no yuav siv nws laj lim plab plaw, nej txhob pub tej yam hauj lwm tseem ceeb rau nws ua. Nyem no yog lub caij coj rog tua Hmob, ces nej lam qhuas nws kom nws ua tib zoo ua, kom nws tshwm dag tshwm zog pab nej tua kom yeej Hmoob.

Nrog rau no, kom Fuj Khab Nyab ke ua tib zoo tshuaj saib nws puas muaj tej qho txawv txav thiab ho ib ke muab ib nkawm hnab Huj Pob Loj thiab 4 lub hnab Huj Pob me los ua paj tshab qhuas.?

Luj Ceeb Fwm tsuas paub nyob nraud tua rog, nws tsis paub tej nom tswv lub tswv yim phem ? Nws raug Sij Xab Pov tua swb ntau zaus nyob zos Looj Thaj, nws tej tub rog poob tas ib nrab ntau. Hos qhov kev puas loj no, ua rau Fuj Khab Nyab haj yam saib tsis taus nws.