Hmong History

บทความ โดย คุณ Povlas? : Nyob zoo ib tsoom kwv tij phooj ywg sawv daws ! Hnub no kuv yuav tham peb haiv Hmoob zaj keeb kwm ntawm lub hauv paus tsov rog txeeb qub teb chaws xyoo 1795-1806 ntu kaum ob, uas yog hais txog ntsuj rog Cheeb Tshoj cov tub rog Suav rov tua Hmoob ua lwj ua liam rau nej mloog.
Li ntawd, mas thov caw nej sawv daws mloog zaj keeb kwm no tau !
Lub moo uas Sij Lwg Teem sawv rog nyob rau Tuam Tsiam Yeej tau tshaj mus txog Pej Ceeb. Huab tais Tuam Cheej Looj tau saib tej ntaub ntawv uas xa nram qab mus. Thaum pib, huab tais Suav tsuas xav tias zoo li tej plaub ntug uas Hmoob thiab Suav sib txeeb liaj teb. Ces nws ntaus xov rau tej nom Txoov Twj thiab nom Xyeej Fws uas nyob hauv lub xeev ntawd tias kom muab cov neeg uas tsim kev kub ntxhov ntes mus kaw thiab muab cov neeg Suav uas mus tsim kev kub ntxhov ntes coj mus rau txim kom hnyav, ua lub chaw qhuab qhia rau sawv daws ces hauj lwm yeej tiav xwb. Tiam sis huab tais ho xav tias, vim li cas ho tsis tau txais tej moo los ntaub ntawv uas hais txog tej teeb meem no ntawm tej nom me uas nws xa mus kav.
Vim li cas lawv thiaj tso tej neeg Suav mus tsuj Hmoob ua tawm kev kub ntxhov puas tsuaj rau lub teb lub chaw ? Yog tej hauj lwm no twb tsis muab siab rau ua no yuav ua li cas thiaj tau txais kev thaj yeeb ?
Ces huab tais Suav thiaj txiav ib txog cai nqes mus kom sawv daws siv, xws li tsis hais pej xeem Hmoob, Suav los yog tej nom tswv, yog leej twg txhaum kev cai mas yuav raug ntaus pob tw 300 nplawm.
Tsis tas li no, huab tais tseem tso ib tug nom ntawm nws xub ntiag nqes mus tshuaj qhov plaub ntug no ntawm txhia tus nom uas tau mus kav Hmoob, xws li cov nom uas kav cov Tsawb, cov Xyeem, Fwv, Tom, Xib, Twj thiab Fws.
Tus nom ntawd mus muab cov xwm no tshuaj meej tas, ces ua ntawv xa rov rau huab tais paub, kom lawv nyob tos mloog huab tais tej lus qhuab lawv. Tiam sis huab tais daim ntawv no twb tsis tau mus txog, ces tej nom loj nom me uas kav teb chaws Hmoob tej ntaub ntawv mas xa ua sib laub sib lug tuaj rau huab tais.
Huab tais los laus lawm, ces ua rau nws tau txais kev ntxhov siab loj. Thaum nws paub meej tias Cheeb Tsawb poob rau hauv Hmoob tes, tsis hais lub nroog Yoos Xwm, Pov Ceem, Xoob Thoj, Luj Xyib, Maj Yaj, Xyawm Sab, Tseem Kab, Yoos Seem thiab Thooj Zeej, tas nrho tej nroog loj nroog me, tsis raug Hmoob vij txawm raug hlawv txhav.
Tseem ceeb yog tus nom Txoov Peeb hu ua Meej Nyab Thwj tau raug Hmoob tua tuag nyob hauv ntsuj rog Yam Yaw thiab tus nom Tswb Looj A raug vij nyob hauv Yeej Tseem Tuam, ua rau huab tais noj tsis qab pw tsis tsaug. Tas tej nom loj nom me twb puav leej ntshai.
Lub caij ntawd huab tais Suav kuj ua tsis tau lub ntsej muag uas siab loj siab tus, muab nws lub siab dag tias yuav hlub tsoom pej xeem tso plhuav tseg, nws pib siv lub siab ntais ntuj, nws txiav siab tsis rau txim rau tej tib neeg Suav thiab tej nom Suav uas nyob teb chaws Hmoob. Huab tais rov xa dua ib txog cai tshiab nqes mus rau tej nom nyob teb chaws Hmoob hais tias : ?Yuav tsum nqus rog kom coob, li muaj peev xwm muab Hmoob ntes ib zaug kom tas.?
Huab tais nqus tas nrho cov tub rog Suav hauv 7 lub xeev thiab tseem cog lus tias yuav muab Hmoob ua kom tu noob.
Thaum lub 3 hlis xiab 6, yog hnub huab tais kav teb chaws puv 60 xyoo nkaus. Nws tau sau ib daim ntawv li no : ?Yav tas los kuv tau txais Luj Ceeb Fwm daim ntawv piav txog cov plaub ntug no, kuv xav tias tsuas yog Hmoob thiab Suav li kev sib rob caub xwb, tsis tas yuav muab los saib hlob. Tiam sis nyem no tau txais cov nom Thij Twb tej ntawv, ua cas yog tsoom Hmoob phem sawv ntxeev siab thiab muaj peev xwm txhav nroog tua nom. Nej yuav tsum muab siab rau mus tsuj tua kom tiaj tus, cia ua ib qho piv txwv qhia cov neeg phem thiab txuag lub hwj chim ntawm peb lub Kuj Cuab cia.?
Tiam sis huab tais ho xav txog ntau yam li no : ?Tsam Hmoob xub paub peb tus txheej txheem cheb ntxuav no ua ntej, ces lawv yuav pib tua yam tsis yuav siav. Tej lus no tsuas pub xa txog rau cov nom qib siab xwb. Thaum cov tub rog nqes mus tua, tej lo lus no txhob pub hais tawm rau Hmoob paub.?
Huab tais Tuam Cheej Looj nqus cov tub rog ntawm 7 lub xeev thiab faib ua 2 qib txheej txheem tuaj mus tua Hmoob, xws li no :
Qib txheej txheem ib :
Huab tais hais kom cov nom tub rog ntawm 3 lub xeev, xws li xeev Xim Tshuab, Kim Tsawb, Fuj Naj kom lawv coj tub rog mus zov tej qhov chaw tseem ceeb puag ncig uas yog suam teb chaws Hmoob nyob. Xub tav kom ntsuj rog no txhob nthuav dav tawm tuaj.
Li no ces kom tus nom Xyeej Fus hu ua Cab Seem hauv xeev Fuj Naj, yog thawj tus uas xub tuaj mus txog nroog Seej Tsawb, nws xa cov tub rog Suav mus zov ntawm ib ncig zos Yeej Leej thiab Luj Xyib. Hos tus nom Xyeej Fus hu ua Fooj Kuab Xyooj tau sawv kev mus txog nroog Thooj Zeej thiab mus ua tus nrhiav npaj cuab yeej tua rog.
Tus nom Xyeej Fus hu ua Xeeb Thwv Yim uas kav lub xeev Xim Tshuab, kom coj cov tub rog Suav mus zov lub Roob Xyawm Sab thiab ua cov pab thaiv tom qab thiab saib fab kev noj haus rau cov rog Xim Tshuab. Thawj qib hauj lwm no, yog npaj muab cov ncauj ke thiab teb chaws Hmoob vij kom thoob, txiav kev kom tu, ces tau ob qho hauj lwm lawm, xws li :
Qhov ib : Tav kom ntsuj rog no tsis txhob nthuav dav tawm mus.
Qhov ob : Tav kom tas txhia tsav txhia yam toob xib Hmoob txhob tau siv. Qhov tseem ceeb yog txhob pub ntsev noj mus poob rau hauv Hmoob teb chaws, kom Hmoob poob rau hauv qib uas tsis tua los nws cia li txawj ntxhov nws, ces peb cov Suav cia li khaws xyeem.
Qib txheej txheem ob :
Yog huab tais nqus cov tub rog Suav ntawm 7 lub xeev, xws li cov tub rog Chij Peeb thiab cov tub rog Luj Yeej Peeb tuaj tsuj tua teb chaws Hmoob.
Tuam Cheej Looj tau tso tus nom Txoov Thwj hu ua Fuj Khab Nyab, uas tswj cov rog hauv xeev Yeej Naj thiab xeev Kim Tsawb, ua tus tuam thawj tub rog coj cov rog hauv 7 lub xeev tuaj mus tua Hmoob.
Yav dhau los tus nom Fuj Khab Nyab no twb tau mus txeeb tua tau lub pov txwv Thais Vas peb zaug los lawm. Tseem tau mus tua dua Ceeb Tshuab thiab Xeev Xeev Cab. Nws yog ib tug nom loj uas muaj koob meej thiab muaj peev xwm nyob lub caij Tuam Cheej Looj ua huab tais.
Huab tais Tuam Cheej Looj daim ntawv xa rau cov thawj pwm tsav fab tsov rog, nws tau qhuas txog Fuj Khab Nyab tias :
?Fuj Khab Nyab tau nrog kuv ua ke ntau zaus, nws ua dab tsi twb yog dab tsi. Qhov hauj lwm tua Hmoob no cia Fuj Khab Nyab mus ua. Nws thiaj thoob tsib to nrog txog tej no. Teb chaws thiaj yuav rov tau txais thaj yeeb sai.?
Hos kom tus nom Txoov Twj hu ua Huj leej uas kav xeev Xim Tshuab ua tus lwm thawj tub rog. Lub caij ntawd, Huj Leej yog tus nom thawj tub kav xwm ntawm huab tais xub ntiag tus kwv.
Huj Leej yog ib tug neeg paub ntaub ntawv, taw tes siab, peev xwm loj thiab tswv yim zoo. Yog huab tais ib tug nom tswv uas txawj kav teb chaws thiab txawj coj tub rog. Hos kom ob tus nom zov huab tais rooj loog uas hu ua Awj Lawj Teeb Pov thiab Tawj Lawj Thaim nrog Huj Leej mus ua hauj lwm.
Dua no ho kom tus nom Txoov Twj hu ua Pij Yeej thiab tus nom Txoov Twj Fuj Leej uas kav cov tub rog hauv xeev Fuj Naj thiab xeev Kav Xyib, coj cov thawj nom, xws li tus nom hu ua Pheej Theej Toom, tus nom Huab Leej Pum Zong uas kav lub Tseem Nyab Looj hauv xeev Yeej Naj, tus nom Tswb Looj A uas kav lub Tseem Yeej hauv xeev Kim Tsawb, tus nom Muj Khawj Tee A uas kav cov tub rog Xim Tshuab, tus nom Yeej Kuj Huaj uas kav lub Tseem Tshooj, tus nom Luj Ceeb Fwm uas kav cov rog nyob xeev Fuj Naj, tus nom Xub Leej uas kav lub Tseem Yoos Tsawb, tus nom Tsab Theej Yeej uas kav lub Tseem Yim Tshab thiab kav rog hauv xeev Fuj Pej, tus thawj nom Cab Ceeb Koob Xeeb Tsom uas kav Ceeb Tsawb thiab tus thawj nom Cab Ceeb Kuab Tsheej uas kav cov tub rog hauv xeev Xim Tshuab.
Tas nrho cov thawj nom no sib koom coj tub rog huv si hauv 7 lub xeev xws li : xeev Yeej Naj, xeev Kim Tsawb, xeev Xim Tshuab, xeev Fuj Naj, xeev Fuj Pej, xeev Kav Toob thiab xeev Kav Xyib tuaj mus tua Hmoob.
Tas nrho pab rog no muaj 180,000 leej thiab muab faib ua 3 pab tuaj tua Hmoob, xws li pab ib yog tuaj toob fab tuaj, pab ob yog tuaj xib fab thiab pab peb yog tuaj pej fab tuaj mus ntxuav tua Hmoob.
Lub 2 hlis tim 14, tus nom Fuj Khab Nyab coj nws pab rog tuaj mus txog rau lub nroog Thooj Zeej hauv xeev Kim Tawb, nws tua cov tub rog Hmoob uas nyob xib naj fab hnyav heev.
Thaum lub 2 hlis tim 27, Huj Leej pab rog tuaj txog lub Xyeem Xyawm Sab hauv xeev Xim Tshuab. Pib tua Hmoob ntawm sab xib fab pej tuaj. Tib lub caij ntawd tus nom Txoov Twj Fwj Leej uas kav rog hauv xeev Fuj Naj, xeev Kav Xyib thiab tus nom Thij Twb hu ua Luj Ceeb Fwm sib law pes daws tuaj txog nroog Tseem Kab.
Lub 2 hlis ntuj tim 20, tus nom Tawj Lawj Thaim sawv Pej Ceeb nqes tuaj. Hnub tim 30 nws tuaj txog lub Xyeem Xeeb Yis hauv xeev Huj Naj thiab tawm tuaj rau nroog Tseem Kab hauv xeev Fuj Naj.
Hua tais Suav peb tug nom no coj rog pib tua Hmoob txij sab toob fab naj tuaj. Txawm tias huab tais nqus tas cov tub rog ntawm 7 lub xeev tuaj tua Hmoob, tsis kav lawv kuj raug Hmoob muab lawv tua sab kawg nkaus.
Cov tuam thawj tub rog Suav tseem txhawj qees tias tab yog tub rog coob npaum li cas los yeej tsis txaus siv, ces rov thov rau huab tais kom tso tub rog tuaj pab ntxiv. Ua rau huab tais Tuam Cheej Looj hnub nyoog 80 tawm xyoo no teb twb teb tsis yeej ntawv, xyu tsheej zag, co hau nto, npuaj tes ntaug taw, tsis pom qab yuav ua li cas.
Tus nom Thij Twb hu ua Luj Ceeb Fwm daim ntawv thov ntxiv tub rog, vim thaum nws coj rog tuaj txog nroog Tseem Kab, ces raug Hmoob tua piam loj heev. Nws sau ntawv rau huab tais tias : ?Daim ntawv yog kuv sau thaum lub 1 hlis tim 25, sij hawm yuav luag tsaus ntuj. Hnub no kuv coj rog tuaj txog ntawm no, ntaus nqis txog txhia qhov hauj lwm li mus ua. Thaum lub 2 hlis xiab 2, hnub yuav poob qho, peb mus txog Tseem Kab, lub caij ntawd peb raug cov rog Hmoob vij tas. Yog koj tsis tso rog tuaj pab ntxiv, ces peb hauj lwm tsis tiav.?
Tsis tas li Luj Ceeb Fwm tseem hais ntxiv rau huab tais tias : ?Kuv xav thov 4,000 tus rog ntxiv thiab xav kom lawv tuaj pab sai sai.?
Huab tais Tuam Cheej Looj kav ntuj xyoo 60, thaum lub 2 hlis tim 13. Tuam Cheej Looj txais tau daim ntawv no, nws saib tas, ces xyu hlob xyu yau, nkaus cwj mem teb tias : ?Paub tas lawm, kuv tso rog tuaj nyem no.?

ติดตามผลงานของคุณ Povlas และทีมงานได้ที่? http://www.hmong.rveritas-asia.org/