Hmongasia.com vs Technorati.com

hmongasia.com? ได้เข้าไปอยู่ในระบบของ? Social bookmarks อย่าง? Technorati.com? แล้ว? ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ทาง? hmongasia.com? จะได้เป็นที่รู้จักของชาวโลกมากขึ้น?.. แผนการในอนาคต? hmongasia.com?จะทำการโปรโมทไปที่ ดาวอังคาร? ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาภาษาต่างด้าวอยู่?.. เอ้ย ต่างดาว

?Technorati Profile