Hmoob Tawg Rog Ntawm Zos Dej Dawb

ขอบคุณ คุณ Povlas แห่ง Zoo Tswv Zov Yaj ที่ได้แนะนำบทความนี้ มาให้พวกเราได้ติดตามกัน

Nyob zoo ib tsoom phooj ywg sawv daws.

Hmo no kuv thov hais NYOB ZOO XYOO TSHIAB 2010 rau peb ib tsoom Hmoob sawv daws, vim tias lub xyoo 2009 tag rau nag hmo lawm thiab hmo no kuj yog thawj hmo nyob rau hauv lub xyoo tshiab 2010.
Li ntawd, thov kom Tswv Ntuj muab tej yam phem tsis zoo rho tawm ntawm peb haiv Hmoob mus nrog lub xyoo laus 2009. Hos lub xyoo tshiab 2010 no, thov kom Tswv Ntuj foom hmoov zoo pub rau peb haiv Hmoob, kom sawv daws tau txais lub neej nyob thaj yeeb, tau txais kev noj qab nyob zoo thiab lub neej tsuas muaj vam meej zuj zus.

Tsis tas li ntawd, hmo no kuv kuj nco txog peb tsoom Hmoob tawg rog uas nyob rau lub zos Dej Dawb 4,000 tawm leej thiab cov Hmoob tawg rog 158 leej uas nyob Noom Qhais, Thaib teb, uas raug cov nom tswv Nplog thiab Thaib sib koom siab muab lawv yuam ntes xa rov qab rau Los Tsuas teb. Kuj thov kom Tswv Ntuj ua tus tsom kwm saib xyuas cov Hmoob no, kom txhob raug tej nom tswv ua phem tsim txom.

Li ntawd, mas hmo no kuv yuav tham txog cov xwm Hmoob tawg rog ntawm zos Dej Dawb thiab cov xwm Hmoob tawg rog ntawm Noom Qhais pub rau nej mloog.

Kwv tij phooj ywg, txij hnub tim 24 lub 12 hlis, cov sab xov tooj hauv lub zos Khej Me thiab lub zos Dej Dawb raug cov tub rog Thaib muab txiav tu, ces ua rau sawv daws siv xov tooj sib hu tsis tau raws li yav dhau los. Thaum ntawd kuj tsis paub tseeb tias yog tim dab tsi, tsuas xav tias ntshe yog xov tooj piam, los yog cov sab xov tooj tsis zoo xwb.

Tiam sis tshwm kiag rau hnub tim 25 lub 12 hlis, uas yog hnub xaus lub tsiab peb caug Hmoob hauv zos Khej Me, ces paub tsem tsawv tias yog tim cov tub rog Thaib txiav cov sab tooj, es thiaj ua rau tsoom pej xeem Hmoob sawv daws siv tsis tau xov tooj lawm.

Tawm kiag rau hnub tim 26, ces paub meej kiag tias yog tub rog Thaib ua li ntawd 100%, vim cov tub rog Thaib tuaj nyob puv hauv zos Khej Me ntau heev. Ua rau tej xov tooj siv tsis tau kiag mus txog hnub tim 28 lub 12 hlis.

Hnub tim 28 lub 12 hlis no thaum sawv ntxov tsis tau kaj ntug, ces cov tub rog Thaib twb mus muab cov Hmoob pem lub zos Dej Dawb ntes thiab yuam nce tsheb xa mus rau nram lub yeej tub rog MP28.
Raws li ntawv xov xwm hais tawm, cov tsheb uas cov tub rog Thaib thiab cov tub ceev xwm Thaib siv los thauj cov Hmoob no xa rau Los Tsuas teb, muaj ntau txog 100 tawm lub.

Hnub tim 28 ntawd cov tub rog Thaib tau muab cov Hmoob tawg rog hauv zos Dej Dawb xa tas rau Los Tsuas teb lawm thiab ho mus muab cov Hmoob taw grog 158 leej uas nyob Noom Qhais, xa mus ua ke rau Los Tsuas teb lawm thiab.

Yog vim li ntawd, mas ntawv xov xwm Thaib thiaj tshaj tawm hnub tim 30 lub 12 hlis no tias, kev uas xa cov Hmoob Nplog hauv zos Dej Dawb, Thaib teb raug xa rov qab mus rau Los Tsuas teb thaum hnub tim 28 lub 12 hlis uas dhau los no, mas ua rau cov nom Mes Kas uas sawv cev tsoom pej xeem tau yws Thaib heev kawg nkaus, xws li hais tias Mes Kas yuav tso tseg kev koom tes ntawm fab tub rog nrog Thaib teb.

Muaj ib tug nom Mes Kas hais tawm tias, tom qab uas cov nom tswv Kas Phus Tshas muab cov neeg Mawv Xis Lim Us Kuas 20 leej xa rov qab rau tseem fwv Suav lawm, tseem fwv Mes Kas vam tias cov tseem fwv Thaib yuav ua tej yam zoo dua cov nom tswv Kas Phus Tshas. Vim ntshai tsam tseem fwv Thaib muab cov Hmoob tawg rog hauv zos Dej Dawb xa rov qab xws li cov Mawv Xis Lim Us Kuas uas raug tseem fwv Kas Phus Tshas xa rau Suav teb. Tiam sis thaum kawg tseem fwv Thaib kuj muab cov Hmoob tawg rog hauv zos Dej Dawb xa rov qab rau Los Tsuas teb lawm thiab, mas yog ib yam rhuav lub koob npe ntawm cov tub rog Thaib thiab yuav ua rau tseem fwv Mes Kas tsis kam koom tes fab tub rog nrog Thaib ntxiv.

Xov xwm hais tawm tias, cov nom tswv Mes Kas coob leej tau sau ntawv rau As Phib Xim Vej Tshas Tshis Vab, uas yog Thaib tus thawj pum tsav tias, tseem fwv Mes Kas tu siab thiab txwv tsis pub xa cov Hmoob no rov qab rau Los Tsuas teb. Yog tias tseem fwv Thaib ua li no lawm, lawv pom tias yuav muaj ntau yam teeb meem tshwm sim tuaj, vim Thaib hla txoj cai tsom kwm cov neeg tawg rog uas txhua lub teb chaws siv.

Li ntawd, cov tseem fwv Mes Kas thiaj tsis pom zoo rau Thaib xa 4,000 tawm leej Hmoob no rov qab rau Los Tsuas teb thiab thov kom cov tseem fwv Los Tsuas qhib kev rau cov Koom Haum ntawm txhia lub teb chaws mus tsham xyuas cov Hmoob no saib seb lawv puas raug tsim txom li cas.

Tus yawg Las Fais Kos thiab Haws Kuas, uas yog ob tug nom Mes Kas sawv cev pej xeem hauv lub xeev Wiconsin thiab Minisotas, uas yog ob lub xeev muaj Hmoob nyob coob tshaj plaws hauv Mes Kas teb, ob tug nom Mes Kas no tau los hais tawm tias, kev uas tseem fwv Thaib quab yuam cov Hmoob tawg rog Dej Dawb xa rov qab li no, yog ib yam hla txoj cai txuag tib neeg kev ywj pheej thiab hla txoj cai ntawm cov neeg tawg rog.

Tsis tas li ntawd xwb, tus thawj pwm tsav hauv lub Leej Haum Kuj, uas hu ua Npaas Khis Moos, kuj tau tshaj tawm tias nws tu siab uas tseem fwv Thaib xa cov Hmoob tawg rog rov qab li no. Vim tias twb muaj cov teb chaws tim 3 kam txais cov Hmoob no ib txhia mus nyob rau lawv cov teb chaws lawm. Yog vim li ntawd, mas tsim nyog tseem fwv Thaib thiab tseem fwv Nplog yuav tsum hwm txoj cai txuag tsoom Hmoob tawg rog thiab ua raws li txoj cai txuag tib neeg kev ywj pheej.

Hos lub Koom Haum Zam Txim Thoob Ntiaj Teb, kuj tau tawm los hais tias lawv muaj kev ntxhov siab txog ntawm qhov cov Hmoob tawg rog raug xa rov qab rau Los Tsuas teb zoo li no thiab. Vim yuav ua rau cov Hmoob no raug lub txim loj, rau qhov cov Hmoob no yog pab neeg uas xyoo 1960 txog 1970, tau pab Mes Kas ua ntsuj rog Nyab Laj. Tiam sis tseem fwv Thaib hais tias, qhov tseeb mas cov Hmoob no tsis yog khiav tsov rog, yog ib pab neeg uas nkag Thaib teb yam txhaum kev cai thiab khiav vim txoj kev txom nyem xwb.

Txawm li cas los xij, lub Leej Haum Kuj tau hais tawm tias, qhov uas tseem fwv Thaib muab 158 leej Hmoob tawg rog hauv Noom Qhais xa rov qab, mas yog ib yam hla txoj cai txawv teb chaws lawm. Rau qhov cov Hmoob tawg rog 158 leej uas nyob Noom Qhais, yog cov Hmoob tau txais kev pom zoo ua neeg tawg rog los ntawm lub Leej Haum Kuj yam raug kev cai. Yog tseem fwv Thaib muab xa li no lawm, thov kom tseem fwv Nplog tso cai rau lub Leej Haum Kuj mus xyuas cov Hmoob no thiab thov kom tseem fwv Thaib muab txhia yam uas Nplog thiab Thaib sib koom siab cog lus xa cov Hmoob no rau lub Leej Haum Kuj soj ntsuam, saib cov Hmoob no puas yuav tau txais kev pov hwm zoo tiag tiag.

Hos tseem fwv Nplog hais tawm tias, kev uas txhia lub teb chaws ntxhov siab txog ntawm qhov tsam cov Hmoob no ho raug nom tswv Nplog tsim txom, mas tej yam li no tseem fwv Nplog yeej tsis ua phem rau cov Hmoob no ib zaug, nws tsis muaj tseeb raws li sawv daws ntxhov siab. Cov Hmoob no khiav mus nyob Thaib teb yam txhaum kev cai, tsim nyog yuav tsum rov qab los rau Los Tsuas teb ib yam li qub.

Hos Thaib tus pwm tsav fab txawv teb chaws, yawg Kas Xim Phib Loos, nws hais tawm tias, kev uas txhua lub teb chaws yws yws txog qhov tseem fwv Thaib xa cov Hmoob Nplog 4,000 leej rov qab rau Los Tsuas teb, yog ib yam txhaum txoj cai txuag tib neeg kev ywj pheej, mas tej yam no tsis muaj teeb meem. Thov ua tsaug rau cov tub rog Nplog uas muaj kev koom tes nrog Thaib yam zoo thiab thov qhia tias kev ua hauj lwm ntawm cov tub rog Thaib tau hauj lwm zoo heev.

Qhov uas pej kum teb ua xyem xyav tias xyov txuas mus tseem fwv Nplog yuav ua cas rau cov Hmoob no, mas Thaib ntseeg tias kev cog lus ntawm tseem fwv Nplog uas hais txog cov Hmoob no, mas cov Hmoob yuav tau txais kev saib xyuas zoo thiab muaj cai thov ntaub ntawv mus nyob rau cov teb chaws tim 3. Txawm tias yav dhau los yuav raug ntau lub teb chaws tsis pom zoo kuj xij, thaum kawg cov hauj lwm kuj ua tau dhau mus yam zoo thiab yog ib yam zeem tseeb tias Thaib muab kev koom tes nrog Nplog yam zoo kawg nkaus lawm.

Kwv tij sawv daws, txawm li cas los xij, peb vam tias nyob tas qhov txhia chaw muaj Tswv Ntuj ua tsus tsom kwm. Tus twg ua zoo, yuav tau txais qhov zoo. Tus twg ua phem, yuav tau txais qhov phem. Tib neeg txoj sia tsis zoo lam txov, tsis zoo lam tsim txom.
Peb vam tias cov nom tswv Thaib thiab Nplog yuav daws tej teb meem mus rau qhov zoo tiag tiag. Yog tias lawv sib koom siab ua mus rau qhov tsis zoo rau peb haiv Hmoob, vam tias yuav muaj Tswv Ntuj ua tus pom, lub ntiaj teb ua tus paub, tsoom Hmoob ua tus to taub, ces yav tom ntej 2 haiv neeg no Hmoob lub siab yuav tsis npuab.

Peb lub xov tooj cua Zoo Tswv Zov Yaj, uas tshaj Tswv Ntuj lub Moo Zoo, vam tias txhia pab tseem fwv hauv lub ntiaj teb no yuav sib pab daws teeb meem mus rau qhov zoo, qhov yog thiab qhov yuav ua kom tsoom pej xeem thoob ntiaj teb tau txais lub neej thaj yeeb vam meej nyob rau lub xyoo tshiab 2010, kom Tswv Ntuj cov me nyuam hauv lub ntiaj teb no sawv daws loj hlob zoo mus ib yam.

Li ntawd, lub xyoo tshiab 2010 tawm plaws lawm, peb thiab tsoom Hmoob mam ntsia saib Thaib thiab Nplog yuav ua cas rau Hmoob. Yog lawv ua zoo, vam tias Tswv Ntuj yuav foom hmoov zoo rau Thaib teb thiab Nplog teb. Tsis tas li ntawd, tseem yuav tau Hmoob lub siab los npuab 2 haiv neeg no rau yav tom ntej.

By: Zoo Tswv Zov Yaj

7 Comments

 1. โดมดอย

  อยากให้Pov las แปลเป็นไทยจัง สะกดลำบาก เสียเวลามาก กว่าจะอ่านจบ เอ้อ…..จริง ๆ นะ

 2. บ้านใกล้เรือนเคียง

  เหอๆๆๆ อ่านไม่ออกอะค่ะ

 3. เด็กดอย

  อิสระคืออะไร อะไรคืออิสระ แล้วชีวิตของเราเคยอิสระบ้างไหม
  (ช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ)

 4. Blong Moua

  Nyob zoo Tswv zov Yaj,

  Peb Hmoob nyob Thaib Teb raug xa rov qab zaum no ua rau peb Hmoob txhua tus mob siab thiab cia twj ywm rau hauv peb lub siab txog Nplog thiab Thaib txoj kev lim hiam, yuam cai saib tsis taus cov neeg tsawg zoo li peb Hmoob.

  Vim zoo li no, niaj hnub no cov neeg Thaib hnav tsho liab thiaj niaj hnub ua zaj ua ntxeev tawm tsam nom tswv Thaib. Hauv Nplog los peb yeej paub tseeb tias “Nplog yeej rhiab peb Hmoob heev” vim peb Hmoob hauv Nplog yog ib pab mauj zog thiab suav hnub, suav hmo los nrog Nplog sib txeeb txoj kev txawj ntse.

  Txhua yam uas Nplog thiab Thaib ua rau peb Hmoob, thov sawv daws khaws cia twj ywm rau nruab siab tsis pub ploj. Thov nqua hui peb txhua tus Hmoob tsis hais poj niam thiab txiv neej yuav tsum txhob tawm tsam Hmoob ntxiv lawm. Sawv daws puav leej yog Hmoob, thov kom sawv daws sib hlub thiab sib pab.

  Lub xeem ntawm txhua xeem cia txisb tshoob, txis kos xwb. Thov txhob muab lub xeem coj los cais peb tsoom Hmoob. Lub npe Hmoob yog peb lub xeem tseem ceeb ntawm peb haiv neeg Hmoob.

 5. mees foos

  nyob zoo cov me phooj ywg hmoob ua siab ntev nawb kuv nyob teb chaws nyab laj tab kuv paub nej kev txom nyem ua siab loj muaj ib hnub twg peb yeej yuav muaj lub teb chaws li luag lwm haiv neeg nawb mog

 6. vaj tuam

  kuv yog ntaj neeb tus neeg tub sab

 7. Yeej huam Vaj

  Txhua tsav txhua yam vim yog nej haiv hmoob tsis txawj sib hlub sib pab vaj ntxwv hmoob tus thawj hau rog pov seem vaj pheej ntshaw ua huab tais dhau ces pov txawm cia li tsis kam los pab paj kaub thiab zoov zuag nkawv pov thiaj li ib sij xa ib pab tub rog los mus tua paj kaub thiab zoov zuag nkawv thiaj ua rau nkawv tau tuag lawm hmoob npog los kuj nrog pov ua tib nqag thiab nej twb tsis paub tias nkawv yog cov tub txib uas yawg saub tso los pab cawm nej haiv neeg hmoob kom pauj tau kua zaub ntsuab thiab ciaj haiv, nej tsis txawj sib hlub ces luag twb tsis tau tua nej los nej hmoob cia li sib tua nej tuag nej tas luag cia li khaws teb chaws nyob dawb dawb xwb, tiam sis qia rau nej tias ntxiv no mus li ib phav xyoo tom ntej no yog tswv yis xus kav txawm yuav nyuaj npaum li cas los luag yuav ces las cas xwb luag yuav tsis sib ntaus sib tua xyoo 3000 los tx0g yog xyoo lub ntiaj teb twb kawg lawm los nej yeej tsis muaj teb chaws li yog no niaj hnub no mus nej nyob luag lub teb chaws es nej txawm yuav ua zoo npaum li ca los luag tsuas siv nej ua qauv xwb thaum kawg lua siv luag cov neeg mus tuav lawm yuav ua rau nej mob siab txog thaum no nej yuav sawv ntxeev tiaj khwb rwg los tsuas yog nchuav roj nchuav ntshav pov tseg nkaus xwb vim tsis muaj yawg saub cov tub txib los pab nej lawm ces nej yeej tsis txaus luag tua li os nov yog nej txoj kev npam kev khaum thiaj li ua rau nej tsis txawj sib hlub sib pab thaum nej suav daws tseem nyob txhij nyob txhua. hmoob yuav txom nyem mus li lau niaj hnub no nej haiv hmoob twb tsis txawj sib hlub qees li hu ua tus hmoob no ces yeej yuav raug huab tais ntuj lub txim kom tuag tu noob tsis xaiv ntsej muag xwb xwb thiaj li tag vim nej txoj kev phem txoj kev khaum nkaus xwb os hmoob nej ces tag.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *