Kev Hlub Kev Sib Pab Kev Vam Meej

บทความนี้เขียนโดยคุณ Sam ก็ต้องขอขอบคุณ คุณ Sam ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ บทความนี้สืบเนื่องมาจากเรื่อง “ม้งต้องรักม้ง ???” ผมเห็นว่าเนื้อหาที่คุณ Sam ถ่ายทอดมาเป็นประโยชน์ จึงขอนำมาเพิ่มเป็นห้วข้อใหม่ ให้พวกเราได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกัน ประกอบกับที่คุณ Sam ได้ขอให้ผมแปลเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาไทย หากพี่ๆ เพื่อนๆ ท่านใด เห็นว่าการแปลยังไม่สมบูรณ์พอ ช่วยกรุณาแปลใหม่ แล้วผมจะทำการปรับปรุงเนื้อหาส่วนนั้นทันทีครับ

Article by Sam, a commenter.

Ob hnub dhau los no, kuv tau mus koom ib lub rooj sablaj los – cov thawj coj hmoob, tus uas hais tias yus kawm tiav licas, ntse licas, thiab muaj kev lag luam loj licas los muaj,tiamsis kuv tsis pom muaj ib tug twg uas yuav tig los nug nws tuskheej tias, ?kuv yuav ua licas thiaj li pab tau Hmoob.? Kuv tsis tau hais tias lawv tsis tau hais tias lawv tsis tau hais tias ?peb yuav ua licas peb thiaj li pab tau hmoob? lawv yeej hlub hmoob thiab xav pab hmoob tiamsis qhov uas lawv ua thiab lawv hais yog li no: ?Peb yuav ua licas peb thiaj li thov kev pab ntawm tej nomtswv, losyog lwm tus tau.? Yog peb muaj lub zaim muag li no xwb, peb tseem tshuav deb ntawm txoj kev sib hlub thiab txoj kev vammeej uas yuav coj peb hmoob mus kom dhau ib kauj ruam.

Qhov yooj yooj yim tiamsis ua nyuaj nyuaj uas kuv pom yog, peb hmoob yuav tau tig los nug peb tus kheej li no (kuv hu ua 3K):
1. Kuv yuav pab kuv tuskheej licas?
2. Kuv yuav pab kuv tsev neeg licas?
3. Kuv yuav pab kuv haiv hmoob licas?

1. การจะให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นได้นั้น ก่อนอื่นเราจะต้องเอาตัวเองให้รอดเสียก่อน ดังนั้นแล้วเราจึงจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้ ซึ่งคงต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นคนใฝ่ศึกษา หากคุณเป็นคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ คุณก็จะต้องได้ขยัน อดทนทำมาหากิน เพื่อที่เราจะสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ในที่สุด ซึ่งหากแม้ตัวเราเอง ยังเอาตัวไม่รอด แล้วจะเอาอะไรไปช่วยเหลือคนอื่น คนที่แม้แต่ตัวเองยังเอาตัวไม่รอด แต่ชอบพูดถึงการให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นนั้น ถือได้ว่าคนๆ นั้นกำลังโกหกตัวเอง

2. เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถยืนหยัดได้ นั่นหมายความว่าเราจะสามารถให้ความดูแล ช่วยเหลือครอบครัวของเราได้ ส่งเสริมการทำมาหากินของคนในครอบครัวได้ ส่งเสริมให้ทุกคนมีการศึกษาที่ดีได้ ให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นสู่ทางที่ดี การกินดีอยู่ดี เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถช่วยตัวเราและครอบครัวได้แล้ว เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นต่อไป ความรัก หรือความช่วยเหลือที่ให้กันในลักษณะนี้ จึงจะไม่นำความยุ่งยาก ลำบากใจมาสู่ครอบครัวของเรา

3. สำหรับข้อนี้ถือได้ว่าเป็นข้อที่ค่อนข้างยากอยู่สักหน่อยนึง ที่ผม (Sam) พูดว่าช่วยเหลือพวกเราคนม้งด้วยกันนั้น ผมไม่ได้หมายถึงการแค่การช่วยเด็กม้งผู้ยากไร้คนหนึ่ง แต่สิ่งที่ผมกำลังพูด หมายถึง การส่งเสริมผู้นำ (ม้ง) ที่ดี ส่งเสริมหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆ ไม่ว่าจะด้วยกำลังกาย กำลังความคิด หรือว่ากำลังทรัพย์ ฯลฯ เมื่อไหร่ที่เราได้ผู้นำที่ดีแล้ว ผู้นำคนนั้นจึงจะเป็นคนสร้างความสามัคคี และความเข้มแข็งแก่คนในชุมชน (ม้ง) นั้นๆ การทำเช่นนี้จึงจะสามารถช่วยเหลือพี่น้องม้งของเราได้อย่างทั่วถึง เพราะการมีผู้นำ (ท้องถิ่น) ที่ดี

หากเราต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างให้ความช่วยเหลือ ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องดี แต่เราจะไม่สามารถสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกอ่อนแรง และท้อแท้ใจ เราอาจจะล้มเลิกการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ในที่สุด พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าหากว่าเราอยากจะให้ม้งเรามีความอยู่ดีกินดี (ความมั่นคงในชีวิต) และรู้รักสามัคคีกัน เราจะต้องก่อตั้งองค์กรให้ใหญ่ อย่าได้ก่อตั้งองค์กรมากจนเกินไป (จนเกิดความซ้ำซ้อน และไม่เข้มแข็ง :ผู้แปลเสริม) จากนั้นจึงค่อยทำการแตกสาขาไปยังประเทศต่างๆ ที่มีม้งอาศัยอยู่ เมื่อทำอย่างนี้แล้ว เราจึงจะสามารถมีกลุ่มคนหัวกะทิ (มีความสามารถ) ที่สามารถเข้าใจ และพัฒนาปรับปรุงชีวิตม้งเราได้ (อย่างเช่น กลุ่มองค์กรของชาวปาเลสไตน์ และชาวทิเบต)

หมายเหตุ ผู้แปล (EdiTor) ความช่วยเหลือบางอย่างเราสามารถทำได้ในทันที แต่สำหรับบางเรื่องนั้น ต้องมีแบบแผน และทำอย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับสิ่งที่คุณ Sam ได้ถ่ายทอดมา เราจำเป็นต้องมีแบบแผน เพื่อรากฐานที่แข็งแกร่ง และผลลัพท์ที่มั่นคง

Yog peb muaj peb qhov no nyob hauv peb tuskheej lawm, hmoob thiaj li yuav vam meej.

Cia kuv muab piav me me li no.

1. Qhov yus pab yus tuskheej yog, yus yuav tau kub siab rau kev kawm, kev ua neej – txawm yog tus uas tsis muaj lub lajlim tswvyim zoo los yuav tau kub siab lug khwv noj khwv haus kom yus pab tau yus tuskheej, yus thiaj li pab tau lwm tus. Yog yus twb pab tsis tau yus tuskheej yus yuav ua licas pab tau lwm tus. Tus uas nws twb pab tsis tau nws tus kheej, es nws hais tias nws pab tau lwm tus, tus ntawd yog tus neeg uas nws rov dag nws tus kheej xwb.

2. Thaum yus pab tau yus tuskheej lawm yus thiaj li pab tau yus tsev neeg. Txhawb yus tsevneeg kom kub siab nrhiav noj nrhiab haus, kub saib kawm txawj kawm ntse, kub siab rau txoj kev zoo losyog txoj kev vam meej. Thaum yus pab tau yus thiab yus tsev neeg neeg lawm, txoj kev hlub mam li ntws mus rau lwm tus. Txoj kev hlub (pab) uas zoo li no thiaj li tsis muaj kev txhov siab rau yus tsev neeg.

3. Nqi no yog nqis uas nyuaj tshaj. Kuv hais tias pab yus haiv neeg (hmoob), kuv tsis tau hais tias kom yus tuskheej pab txhua tus menyuam hmoob ua txomnyem, tiamsis qhov kuv hais yog li no: Pab txhawb tus (cov) thawjcoj zoo, txhawb lawv lub zog, tsis hais lub dag lub zog, lub tswvyim, nyiaj txiag, etc. Thaum peb txhawb tau tus thawj coj zoo lawm, tus thawjcoj mam li yog tus uas nquag hu menyuam hmoob txhua fab txhua xeem los sib sau thiab sib pab. Ua li no peb thiaj li yuav pab tau peb cov hmoob txhua thaj chaw vim peb muaj cov thawjcoj zoo. Yog peb nyias taus nyias ua, nyias taus nyias pab, yeej zoo kawg, tiamsis peb tsis muaj ib qho foundation uas ruaj – thaum peb qaug zog thiab tu siab lawm peb yuav thim ntawm peb txoj kev pab. Muab hais dua ib qho li no: Yuav kom peb hmoob vammeej, txawj sib hlub; Peb yuav tau los tsim tsa cov koomhaum kom loj, tsis txhob tsa ntau ntau ntau lub lawm tiamsis tsa ib lub xwb, mam li ncau tawm mus rau txhua lub tebchaws uas muaj hmoob nyob. Ua li no peb thiaj muaj cov neeg txawj neeg ntse, thiab muaj cov neeg paub tab los pab peb hmoob. (Piv txwv, cov neeg Palestines li koomhaum, losyog cov Tibet li koomhaum).

Yog li qhov kawg no, kuv xav kom peb hmoob tiag los nug peb tuskheej tias, ?kuv yuav ua licas kuv thiaj li pab tau lwm tus, tsis yog lwm tus yuav pab tau kuv licas?? Niaj hnub nimno yeej tsis muaj leejtwg uas yuav hlub hmoob tshaj hmoob hlub hmoob, tsis muaj leejtwg uas mob siab thaum menyuam hmoob raug txomnyem, yog li tsimnyog peb tig los nug peb tuskheej lawm. Yog peb tseem tsis tau tig los nug peb tuskheej, thiab peb tseem tos lwm tus pab peb xwb, peb txhob npau suav txog txoj kev vammeej thiab txoj kev sib hlub uas yog txoj kev sib hlub tseeb.

18 Comments

 1. sam

  Editor, ua koj tsaug uas pab txhais cov lus. Qhov tseeb tiag, cov lus Thaib uas koj sau lub ntsiab tseem tob dua peb cov lus hmoob thiab vim peb hmoob tsis muaj lus. Ua tsaug rau tes haujlwm zoo uas koj tau ua rau hmoob lawm.

  Ua tsaug ib zaug ntxiv,

  Sam

 2. EdiTor (Post author)

  Sam, ua koj tsaug thiab os. Kuv thov teb ua lus thaib.

  ที่คุณ Sam เขียนมา เป็นอะไรที่ตัวผมก็เห็นมาโดยตลอด ว่าหากเราจะช่วยใครนั้น เราควรจะต้องเอาตัวเองให้รอดเสียก่อน ม้งเรา ถือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรื่องนี้ เราต้องต่างคนต่างดิ้นรนขวานขวาย สร้างเนื้อสร้างตัว เพื่อที่วันหนึ่งหากเราได้ดีแล้ว เมื่อนั้นเราคิดจะช่วยใครก็ย่อมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ..

 3. phaa

  เป็นบทความคิดเห็นที่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง คนเราอย่าทำอะไรเกินกำลของตนเองเพราะมิเช่นนั้นเราจะตายเสียก่อนที่จะได้ทำอะไรอีกมากมาย

 4. tub ntxawg

  kuv zoo siab ntau thiab thov qhua txog peb leej tub leej ntxhais hmoob ua muaj lub peev xwm los tsim kho peb hmoob txoj kev txawj ntse li hauv Internet uas peb tau saib no nawb. xav kom sawv daws rau siab tsim txoj ev paub pab peb haiv hmoob tiag mog

  ua tsaug ntau

  tub ntxawg

 5. Tub TshajTxuj

  Zoo siabb heev rau tus kwv uas koj tseem sau tau ib cov lus zoo heev txog ntawm peb Hmoob yuav tsum sib hlub sib pab. Koj peb nqi lus nws tseem ceeb heev li. Peb Hmoob uas tau mus nyob rau teb chaws Mabdawb lawm mas peb kuj muaj kev mus khwv pab peb tus kheej, thiab muaj suab tib yam li luag, niaj hnub no Hmoob nyob Mabdawb (Meskas) muab suab nrov heev nrog luag hais cai ncaj ncees, thiab hlub peb Hmoob. Tab sis tu siab tias peb Hmoob nyob rau cov teb chaws Mabdubhauv li Thaib, Nplaug laib, Suav, lwm teb chaws dub hau mas tsis muaj suab li yog li thov nej sib hlub mog, thiab los koom tes nrog Hmoob nyob Mabdawb nrhiav hauv kev hlub peb tsoom Hmoob mog. Txhob mus mloog lwm haiv ntxias yus rov mus tua yus tus Hmoob, tsim yus tus Hmoob lawm mog. “United We Stand, Divide We Fall”

  Tub TshajTxuj
  USA

 6. เคาะสนิม

  โอ้ เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ แต่ก่อนจะถึงฝั่ง ช่วยแลหลังหลังหน่อยนะดูสิว่าเค้ารอดอ่ะป่าวอิอิอิ

 7. เหล้าหวาน

  มีเตหุผลครับ

 8. kajsiabibsim

  txua yam dhau mus ntshe tsua zoo li lub sij hawm lawm xwb os cov phooj ywg , vim li cas hos hai li ntawd , vim tia peb ua neeg nyob no txawm tia koj yuav muaj muaj nyiaj muaj kub los ntshe yuav tsi zoo dab tsi yog tia koj tsi muab mus pab rau cov txom nyem thiab cov ua nws xav tau kev pab los ntawm koj , vim li cas hos hai li ntawd ? vim muaj ntau yam os cov phooj ywg , muaj dab tsi ua tau ces kav tsij ua thaum lub sij hawm ua yu tseem muaj txoj sia nyob no xwb , tsi txhob xav li lwm tu ua xav tia ” lwm tiam tseem muaj lwm tiam muaj dua mam li rov los pib ” hai li no ntshe yuav yog ib qhos ua nws tsi zoo thiab lig los yog ua rau yu khuv xim mus ib sim os cov phooj ywg, vim hai tia txawm muaj nyiaj muaj kub li cas los ntshe nws yuav tsua zoo li ob peb nqi lus ua kuv yuav tau hai rau nej txua tu thiab , tab si txawm ntawm nej tu kheej yuav xav li cas los kuv yuav tsi xav li nej , kuv tu kheej nws tsua muaj thiab xav raw li kuv txoj kev xav no xwb ,txawm tia yuav sau tau yuav kev lawm los thov nej zaum txim thiab os cov phooj ywg , kuv cov nqis lus nws muaj xws li :
  1. muaj nyiaj lawm yuav tau ib lub txaj chaw tab si yuav tsi tau tu dab ntub
  2. muaj nyiaj lawm yuav tau lub moo ( clock or watch) tab si yuav tsi tau lub sij hawm
  3. muaj nyiaj lawm yuav tau rooj ntsa tab si yuav tsi tau txoj sia
  4. muaj nyiaj lawm yuav tau ib lub tsev tiam si yauv tsi tau tsev neeg
  5. muaj nyiaj lawm yuav tau ntaub ntawv tab si yuav tsi tau txoj kev txawj ntse
  6………………………
  tseem muaj ntau yam ,tab si qhov ceem ceeb hai li no ua ntej xwb . vam tia nej txua tu yuav muaj txoj kev xav zoo thiab muaj kev kaj siab lom zem nrog rau txoj kev ua nej yuav thiab txoj kev ua nej xaiv , tiam si muaj qee lub sij hawm kuj ua rau yu muaj kev tu siab chim siab nyuaj siab ,vim lub sij hawm ntawd koj ntsib kev tsau ntuj kev txom nyem, nrhiav tsi tau kev tawm nws yuav zoo li ,tab si thov peb txua tu kom muaj kev kaj siab lom zem thiab nyob zoo mus ib sim raw li peb txua tu li kev ntshaw thiab txoj kev xav .

 9. TUB HMOOB

  zoo heev li tab sis koj yuav tsum sau ntawv hmoob tso koj mam li txhai ntawv thaib rau hauv qab ntshe yuav zoo dua sau ntawv thaib xwb .tsis li lo sau ob yam ho tsis li ntawv sau ntawv hmoob xwb lo tau vim peb yog hmoob yuav tsum sau hmoob thiaj li yog hmoob . tab sis tsi tau txhai hai tia peb yuav tsis sau lwm yam ntawv peb yeej sau tab sis mas peb yuav tsum sau peb cov ntawv ua ntej tso mam sau lwm cov tom qab ….. vam tia koj yuav kho kom zoo li koj hai …. thiab koj yuav muab coj mus xav thiab .

  vam tia koj yuav tsis xav li cas ua tsaug

 10. toui

  xav paub txoj kev vam meej

 11. Suab cuag los ib vuag xwb twb dhaug lawm.

  Kuv vam tia muaj ib hnub twg peb haiv neeg hmoob yuav los sib pab thiab sib hlub zoo li lwm haiv neeg, Vim yog niaj hnub niam nos peb haiv neeg hmoob leej twg muaj yeej tsis pab tug pluag li. Tug txawj yeej saib tsis taug tug tsuam li . Tug noj qab yeej paub tsis txog tug tsis muaj noj. Yog li nos es peb haiv neeg hmoob yuav muaj kev vam meej li lwm haiv neeg li cas tau. Yam li hai tag ua cas leej twg muaj tswv yim ntau ces thov kom siv lub tswv yim ntawv los pab kom nwg tsuas muaj mus xwb yeej xav tsis txog cov tom qab li. Hai tag los hai thiab ua cas yuav ntxim tu siab tshaj rau qhov tia neeg hmoob tsis txawj sib hlub sib pab li txij thaum ua kuv yug los txog niaj hnub niam nos.

 12. may

  Vim lub ntiaj teb no tsuag lawm
  tib neeg lub siab thiaj tsis paub nrhiav kev tawm
  vim txoj kev txhaum muaj loj
  tib neeg ntiaj teb thiaj tsis paub nrhiav qhov zoolos coj
  Vim hmoob xav ua neej sib tw
  thiaj li tsis nrog luag muaj nom muaj tsw
  vim hmoob lub siab nkhaus
  thiaj tsis muaj txoj kev zoo nrog luag taug

 13. may

  Thaum i kuv xav tias yog yus muaj nyiaj lawm yus yuav ua tau txhua yam thiab yuav muaj kev sov siab nrog luag
  tiam sis ziag no kuv paub lawm tias yus muaj nyiaj tiam sis, nyiaj yuav kev lom zem xwb yuav, tsis tau kev sov siab yuav lub txaj zoo los yuav tsis tau tus dab ntub, yuav tau khoom noj haus txhua yam los yuav tsis tau tus phooj ywg uas yuav tuag nrog yus ua ke tau, yuav tau tej ris tsho zoo los yuav tsis tau txoj sia ntev ntev mus ib txhis los hnav .

 14. may

  Hmoob yog haiv neeg nyob toj roob yog li ntawv thiaj yog ib qho
  teeb meem uas ua rau hmoob tsis txawj tsis ntse nrog luag tej mab tej suav yog li ntav hmoob feem coob thiaj yog cov ruam
  yog li ntawv thaum hmoob muaj ib tug tub txawj ntse me ntsis
  xwb ces hmoob txawm sis qhuas qhuas yog li ntawv thiaj ua rau tus uas muaj kev txawj ntse ntawv los yog nws pab nws pawg thiaj li muaj lub siab hlob thaum muaj lub siab muab hlob lawm thiaj ua rau nws khav theeb thaum nws khav theeb lawm ces luag ob cag thiaj saib zoo yam nkaus li nws hais lus tsis saib lwm tus thiab tsis hlub hmoob {tab sis qhov tseeb tiag yog hmoob muaj cov tub txawj ntse tsawg hos cov ruam coob thiaj ua rau tus txawjntse ntawv khwv lub tswv yim uas yuav noj hmoob los sis ua hauj lwm qab rooj yam tsis ncaj ncees xwb thaum zoo li no lawm ces thiaj pom tau tias hmoob tsis sib hlub hmoob yog leej twg muaj nyiaj ces tus ntawv ua plaub ua ntug yeeg xwb

 15. Hmong Lawyer Thailand.

  Kuv pom peb hmoob cov lus hais txog kev sib hlub ntawm peb hmoob ntau2 forum kawg nkaus nej yuav tsum pib ntawm nej tus kheej kom tau tias nej hlub hmoob. Kuv yeej haisn ntau2 rau ntau qhov chaw post lawm tias nej yog hmoob tiam sis nej lam hlub hmoob ntawm lo lus xwb. Nej yeej tsi hlub tawm kiag hauv nej lub siab los li. Qhov xav yooj2 yim ces nej sis nug li ib tug me nyuam tsi paub qab hau hais tias ” cas hmoob tsi muab lub teb chaws hu ua hmoob li lwm hais neeg ” nej twb paub lawm ne hmoob tias yog ntawm qhov hmoob tsis txawj sib hlub xwb mas hmoob. Kev sib hlub tsi txog yuav cia yus muaj2 nplua2 nuj es mam pab ntawm kuv tus kheej mam pab li cas los cia pab ntawm yus tus peev xwm muaj pab tau xwb os tseem tos dab tsi os hmoob.

 16. Hmong Lawyer Thailand.

  Nej cov los nyeem ntawv los sau ntawv ntawm qhov chaw Hmong Asia no twb tsi ruam ne es nej pib kev sib hlub hmoob lawm los tsis tau mas. Thaum kuv kawm ntawv tiav tshiab2 kuv txom2 nyem kuv mus ua hauj lwm rau ib lub company loj tsis thib 1 los thib 2 nyob hauv teb chaws Thaib. nwg yeej zoo heev lawm rau kuv tiam sis kuv hlub peb hmoob qhov peb ruam peb raug luag muab txim txom muab txuj saib tsi muaj nqis. Kuv thiaj li tawm los taug txoj kev ua Lawyer pab peb hmoob. Nej puas paub tias kuv ntsib pom peb hmoob qhov kev lim hiam tsi sib hlub ntau heev li. Nws yeej yog lawm os hmoob tos peb tsi muaj teb chaws nyob kuv tias yog lawm yog tias ib cov neeg siab phem lim hiam li hmoob no muaj tua lub teb chaws nyob mas hab yam yuav tsi yog lawm os cov phooj ywg hmoob.

 17. Hmong Lawyer Thailand.

  Ua cas nej khiav mus qhov twg tas lawm na hmoob. Nej ntshai dab tsi mas. nej tsi los nrog kuv pib txoj kev hlub peb hmoob lo.

 18. kannika saensong

  อยากมีเพื่อน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *