Peb haiv Hmoob zaj keeb kwm

เรื่องที่ทุกคนจะได้อ่านต่อไปนี้? เป็นเรื่องที่คุณ Povlas ได้เขียนไว้ในส่วนของ Comments กระผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยาว? และน่าจะเป็นสาระสำหรับพี่น้องม้งทุกท่าน? จึงขอยกมาเป็นหัวข้อเรื่องใหม่? ขอบคุณ คุณ Povlas ที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ให้กับพี่น้องม้งเราครับ

Nyob zoo ib tsoom kwv tij phooj ywg sawv daws !
Hnub no kuv yuav tham peb haiv Hmoob zaj keeb kwm ntawm lub hauv paus tsov rog txeeb qub teb chaws xyoo 1795-1806 ntu kaum ib, uas yog hais txog ntsuj rog Hmoob thiab Suav sib tua nyob lub nroog Thoob Zeej thiab Xoob Thoj rau nej mloog. Li ntawd, mas thov caw nej sawv daws mloog zaj keeb kwm no tau !

Kwv tij sawv daws, lub caij uas Vwj Paj Yig thiab Vwj Looj Teeb lawv coj cov tub rog Hmoob sab hnub poob hauv xeev Fuj Naj mus tua txeeb Suav lub nroog Cheej Tsawb thiab nroog Tseem Kab, mas yog thawj ntsug rog uas tua tawm rau sab toob fab, ces ua rau cov tub rog Hmoob uas nyob xeev Kim Tsawb sab toob fab kuj tau txais kev zoo tuaj.

Txij li Sij Lwg Teem lawv mus tua txeeb tau Suav lub Xyeem Tuam Thaj los, tsoom Hmoob uas nyob ib ncig ntawm Xyeem Sab, Vws Lauj thiab Yeem Cab kuj tau sawv los sib koom tes, ces Sij Lwg Teem ho nqus rog mus muab ntsuj teb chaws sab toob pej ntawm Theeb Xoob Thoj tua tau. Ua rau tsoom Hmoob hauv xeev Kim Tsawb thiab xeev Xim Tshuab mus cuag tau rau cov Hmoob nyob hauv xeev Fuj Naj.
Txij Sij Xab Pov lawv yeej ntsuj rog nyob Yam Yaws los, nws tau muab nws cov rog faib ua 2 pab, ib pab mus vij tua Suav lub nroog Yoos Xwm, hos lwm pab nias tua mus rau xeev Kim Tsawb, mus loos nrog Sij Lwg Teem cov tub rog.

Txij li Sij Xeeb Pov tau sawv rog nyob Xwb Moj Tsiam los, nws tau muab nws tsa ua Vaj Hmoob. Tseem hu ua Vaj Hmoob rov tshwm sim. Txij thaum lawv tau muab ntsuj teb chaws toj siab Loj Awm Sab uas nyob sab xib pej ntawm Theeb Foom Huaj tua txeeb tau los, ho rov nqus rog mus txeeb tua Suav lub Fwv Thooj Zeej hauv xeev Kim Tsawb.

Sij Lwg Teem, Sij Xab Pov thiab Vwj Theeb Pam lawv 3 pab rog no, muaj faib, muaj loos sib pab tua Suav, ua rau lub caij ntawd Cheeb Tshoj cov tseem fwv muaj kev piam loj heev. Tsoom tub rog Hmoob tau txais kev huaj vam sai heev tuaj.
Thaum lub 2 hlis xiab, lawv txeeb tau suam teb chaws uas nyob rau sab pej fab, yam li txij Xyeem Xyaws Sab hauv xeev Xim Tshuab mus txog lub nroog Yeej Yaj hauv xeev Fuj Pej. Hos sab naj fab, Hmoob tua tau txij lub Fwv Thooj Zeej, sab xib fab tau txij Xib Naj thiab Xyam Xyib. Yuav luag hais tau tias raug tsoom rog Hmoob txeeb tau tas.

Lub zim txwv ntawd, cov tub rog Suav uas tuaj kav teb chaws Hmoob nyob sab toob fab hauv xeev Kim Tsawb, nrog rau tej tub rog pej xeem Suav feem ntau twb raug Hmoob tua tawg tas. Tshuav tej suam mas khiav tas mus nraim rau ntawm 3 lub yeej rog loj, xws li Theeb Xoob Thoj, Yeej Phaj Xyeem thiab Yeej Tseem Tuam.
Txij hnub 28 lub 1 hlis mus txog 20 hauv lub 2 hlis, Sij Lwg Teem, Sij Xab Pov thiab Vwj Theeb Pam lawv 3 pab rog tau sib loos ua ke mus pib tua 3 lub hauv paus rog loj uas nyuam qhuav piav los. Pib qhib ntsuj rog uas loj tshaj nyob rau Xoob Thoj thiab Thooj Zeej ua ntej.

Tus nom Suav Thooj Tsib hu ua Lees Pees thiab tus nom Twb Xib hu ua Xeeb Cheeb Yeej tau poob rau qhib uas raug tsoom tub rog Hmoob tua hnyav, ces khiav mus nkaum rau hauv nroog. Ib ke npaj tiv zov nroog khov kho, hos ib ke tso neeg xa xov rau txhia qib nom loj xws li : Tseem, Thij thiab Txoov Twj, mus pab thov kom huab tais Suav tso rog tuaj cawm.

Tus nom Xyeej Fus hu ua Fooj Kuab Xyooj uas kav xeev Kim Tsawb txais tau tsab xov tas, nws tau ib ke sau ntawv rau tus nom Txoov Peeb hu ua Tswb Looj A uas kav lub nroog Tseem Yeej, kom Tswb Looj A pab tshuaj qhov teeb meem no, ho ib ke coj tus nom Tsab Cim Xeeb thiab nom Txaj Awm Haj coj rog maub hmo ntuj mus tsuj tua Hmoob.

Tswb Looj A txais tau lub moo no, nws cia li coj tus nom Yawj Cij Lom thiab tus nom Sawm Pej hu ua Vaj Txoov Yawm lawv cia li coj cov Suav rog maub dub rau zos Tshawm Nos, npaj mus pab lub yeej rog Phaj Sij. Tiam sis pab tub rog Hmoob uas mus tua lub yeej Phaj Sij, tab tom yog Sij Xab Pov pab rog Hmoob Yoos Xwm.
Txij Sij Xab Pov tau coj rog mus tua Suav sab xib fab hauv xeev Kim Tsawb, tau tua sib law pes daws mus txeeb tau Xyeem Puab Moj, Tshawm Nos, Khaib Ceeb thiab Phaj Tauv, ces lawv cia li ncaj qha mus tua Suav lub hauv paus rog loj nyob Yeej Phaj Sij.

Lub caij ntawd, Sij Xab Pov txais tau lub moo tias tus nom Txoov Peeb hu ua Tswb Looj A uas kav nroog Tseem Yeej tau coj rog tuaj pab, ces nws siv lub tswv yim uas thaud tua ntsuj rog Yam Yaws, nws tau coj tsoom tub rog Hmoob mus nraim rau ntawm ntsuj teb chaws Pom Muj Sab hauv nrim teb xeev Fuj Naj thiab Kim Tsawb.
Thaum Tswb Looj A cov tub rog tuaj nkag tas rau hauv roob Pam Muj Sab, tam sim ntawd tsuas hnov nruas tooj nruas hlau nrov ntshu nrooj, phom Hmoob loj me nrov vam voog tuaj. Tsoom tub rog Hmoob dhia dub vog ib ncig los, ces ob tog sib tua tau ib hnub ib hmos, Tswb Looj A lawv swb ces thiaj khiav thim rov. Sij Xab Pov lawv pom tias Tswb Looj A cov tub rog tsis txaus lawv tua, ces siab loj dhau, cia li hu txhia pab rog tshem rov los loos rau hauv yeej.

Tswb Looj A nrog nws cov rog uas seem tuag thiab rov ntxiv tshiab 400 leej, nrog rau 200 leej rog pej xeem, ces xam huv si nws cov tub rog ntxiv thiab yog 1000 tawm leej, ces txawm tuaj nyiag tua Sij Xab Pov lawv.

Ntawm Sij Xab Pov lawv mas tsis faj ib qho li, ces cia li sawv nrog luag sib tua, ua rau cov tub rog Hmoob raug mob raug tuag 300 tawm leej. Sij Xab Pov lawv swb, ces cia li khiav tawm. Tswb Looj A uas yog ib tug nom tub rog Suav, lawv thiaj tau kev mus cuag lub Yeej Phaj Sij.

Lub caij ntawd, Vwj Theeb Pam kuj coj cov rog Hmoob nqes saum roob Laj Awm Sab mus rau sab xib fab naj, hla tus ntsa zeb thaiv ntug nrim mus txeeb tau tej suam teb chaws, xws li : lub Xyeem Khawm Phij, lub Xyeem Naj Nyom, Tim Xuv Pheej, Muas Ceem Thaj thiab mus muab cov zos Suav hauv Xyeem Thooj Zeej, xws li : zos Khuab Tsawb Yeej, zos Cim Pov Yeej, zos Lej Ta Nyaj, thiab ntau ntau lub zos Suav ntxiv tua tawg tag.

Pab rog Hmoob qhib kev twb tua mus txog nroog Thooj Zeej. Thaum lub 2 hlis xiab 5, cov rog Hmoob hauv xeev Kim Tsawb tuaj txog, ces Vwj Theeb Pam coj nws pab thiab pab Kim Tsawb ua ib ke mus pib tua lub yeej rog Suav Tseem Tuam.

Lub yeej rog Tseem Tuam, yog tus nom Txoov Peeb hauv Tseem Yeej kav saib, yog ib lub hauv paus rog tseem ceeb uas nyob sab toob fab ntawm lub nroog Thooj Zeej, tsis hais thaum twg twb muaj cov tub rog Suav nyob zov nraim.

Xyoo 1758, Suav rog pib txhim ntsa zeb los thaiv 4 sab, ces qhib 4 lub qhov rooj loog. Thaum ntxov muaj ib tug nom Xyeem Tsheej kav, tom qab no ho muab hloov rau Xoob Thoj lawm. Hauv lub yeej no tsuas tshuav nom Sawm Pem, nom Cheeb Txoov thiab nom Puav Txoov nyob kav lawm xwb.

Suav lub yeej rog no, ntsa zeb khov, tsoom tub rog Suav kuj zov zoo, ces Hmoob ceeb laj tua tawg. Lub caij nyoog uas Hmoob tua lub nroog no mas Hmoob siab kub heev. Thaum tab tom tua yuav tau tsis tau ntawd, Tswb Looj A tau coj tsoom tub rog Suav tuaj ntawm Yeej Phaj Sij ceev nrooj tuaj pab. Tiam sis ho raug cov rog Hmoob muab tav tua rau ntawm zos Kuab Tsawb Yeej.

Lub caij ntawd, Sij Xab Pov ho coj rog tuaj tua lub yeej Phaj Sij, tas ntawd nws tseem coj rog caum tua Tswb Looj A. Tswb Looj A pab rog tsis hais tom ntej los tom qab puav leej raug Hmoob tua hnyav. Ces lawv cia li thim tawm rau sab naj fab mus nrog cov Suav rog ntawm lub yeej Tseem Tuam sib loos, muab lub yeej Tseem Tuam ua chaw nraim cev. Tiam sis thaum Tswb Looj A lawv nkag kiag rau hauv yeej, ces lub yeej twb raug tsoom tub rog Hmoob muab vij tas.

Yav tsaus ntuj, tsoom rog Hmoob pov hluav taws rau hauv Suav tej yeej, tib pliag lub yeej Tseem Tuam cia li cig lam lug. Suav tej tub rog uas raug kub hnyiab tuag mas ntau heev.

Raws li daim ntawv uas Suav tus nom Yawj Cij hu ua Theej Chis Looj yog tus uas kav lub yeej rog tom hauv ntej, nws tau sau rau tus nom Cab Seem, mas nws tau piav li no :

?Tswb Looj A muab lub yeej Tseem Tuam zov tuag nthi, nws tau tso tej tus rog uas paub lus Hmoob, hloov hnav tsoos tsho Hmoob, nyiag kev nkag tawm mus rau nroog Tseem Kab thov tub rog tuaj pab ntxiv. Tiam sis lub caij ntawd, Suav lub hauv paus rog ntawm nroog Tseem Kab twb raug tsoom tub rog Hmoob muab vij tas lawm, lawv twb yuav luag pab tsis tau lawv.?

Lub 2 hlis xiab 6, Tswb Looj A ho tso xov mus rau tus nom Thij Twb hu ua Pheej Theej Toom, ces tus nom Pheej Theej Toom thiab tus nom Fooj Kuab Xyooj thiaj coj rog tuaj txog zos Fwv Thooj Zeej. Vwj Theeb Pam uas yog Hmoob ib tug thawj coj kuj tau coj tsoom rog Hmoob nres nroos tos. Ob tog sib tua tau 7 hnub 7 hmo saum lub roob Ceeb Nyab Sab. Tsoom rog Hmoob tiv tuag nthi, ua rau Suav txeeb mus tsis tau ib ruam. Tsoom rog Hmoob muab Suav rog caum thim rov qab rau lub nroog Thooj Zeej.

Daim ntawv uas Pheej Theej Toom tau sau xa rau huab tais Tuam Cheej Looj, mas nws tau piav li no :

?Thaum lub 2 hlis xiab 3, Fooj Kuab Xyooj mus txog nroog Thooj Zeej, ces cov rog Hmoob niaj hnub tuaj vij nroog thab plaub. Peb tej tub rog tau tso dag tso zog mus tiv tua. Peb me phom loj phom me nrov nqag ntxhias mus ua nws tuag pawg lug.?

Lub caij uas Tswb Looj A lawv raug vij rau hauv lub yeej Tseem Tuam, mas caij nyoog ntev heev los lawv yeej xa tsis tau ib lub moo tawm li.

Lub 2 hlis xiab 6 txog xiab 19, huab tais Tuam Cheej Looj tau nug txog Tswb Looj A kev ploj tuag txog 8 zaus, tej yam no pom tias lub caij ntawd rog Hmoob tau tua txhia qhov ceev heev.

Lub caij Vwj Theeb Pam lawv vij tua lub yeej rog Tseem Tuam thiab nroog Thooj Zeej, mas Sij Lwg Teem, Sij Taim Kawj thiab Sij Mog Mim lawv kuj coj rog mus tua txeeb tau ntau suam teb chaws xws li, txij lub Xyeem rov rau sab naj, dej Xoob Cab rov rau sab ped thiab Yeem Cab, Vus Lauj rov rau sab xib fab. Kuj tseem mus tua lub nroog Xoob Thoj ceev heev thiab.

Raws li tej kwv huam sau tseg thiab raws li tus nom Suav hu ua Looj Yeem Thij uas kav lub Fwv Thooj Zeej tau tua dua ntsuj rog no, nws tau sau ib phau ntawv piav tseg tias :

?Rog Hmoob tau hla dhau tus dej Xoob Cab, ces pib tua txeeb zos Faj Thwv Phub, Sij Pav Thab, Pej Luam Thaj, Pam Xyuam Suab Puam, Tshuaj Yeej Ceeb thiab Xyov Huj. Thaum cov zos no raug txeeb tas, ces lub nroog Thooj Zeej kuj raug Hmoob muab vij tau puag ncig. Lub nroog sab toob fab, pej fab thiab xib fab, kuj raug tsoom rog Hmoob txeeb tau.?

Suav tus nom Twb Xib hu ua Xeev Heeb Yeej tau coj rog ntxeev tua ntau zaus, tiam sis puav leej raug rog Hmoob muab tua tawg rov qab. Suav tiv tsis tau lawm, ces cia li thim, tsoom nom Suav tawm ntawm lub rooj loog sab naj thiab ua siab muab lub tsheej tso tseg, khiav mus nce lub roob Yeej Luj Theej, uas deb lub nroog 2 cais kev ntau, tos cov Suav rog tom qab tuaj pab.

Lub nroog Yeej Luj Theej ib ncig puav leej yog muaj tej phab tsua tu tob tob thaiv xwb, tsuas muaj tib txog kev mus nto rau saud, tsoom rog Hmoob caum mus tiam sis nce tsis nto, ces cia li nyob ntawm txoj ncauj ke no zov tau ib nrab hli.

Ntsuj rog tua txeeb nroog Xoob Thoj thiab Thooj Zeej no tau noj hnub nyoog ntev txog 20 tawm hnub. Txog thaum ob tug nom Suav loj hu ua Fwj Khab Nyab thiab Huj Leej coj cov tub rog Suav ntawm 3 lub xeev, xws li xeev Xim Tshuab, xeev Yeej Naj thiab xeev Kim Tsawb tuaj mus pab tua, ces tsoom rog Hmoob mam li tawm thiab tso tej tshav rog no tseg.

Suav 3 lub yeej rog loj, xws li Theeb Xoob Thoj, Yeej Tseem Tuam thiab Yeej Phaj Sij, mas raws li kwv huam piav tseg, raug tsoom rog Hmoob txeeb tau dua. Tej kwv huam no tseem tau hais tawm ntau yam txuj ci sib tua, tiam sis tej ntaub ntawv keeb kwm Suav tsuas cim tau me ntsis dog dig tseg xwb, xws li tej lo lus tias : ?Hmoob muab nroog Xoob Thoj txhav hlawv tas thiab txhav hlawv Yeej Tseem Tuam.?
Tej lo lus no, yog ib qho tseeb uas ua puav pheej tias rog Hmoob txeeb tau dua Suav tej yeej rog tseem ceeb no. Tiam sis vim muaj ntau yam teeb meem zov tsis tau ces thiaj muab tso tseg.

Nyob hauv ntsuj rog no, ob tog cov tub rog puav leej raug tuag thiab raug mob ntau heev. Sab Hmoob muaj 40 tawm leej, xws li Yaj Xyeeb Looj, yog ib tug pej xeem Suav, Xeeb Cheeb Yeej, yog ib tug pej xeem Suav. Nws lub npe thooj li Suav tus nom Thwj Xib uas hu ua Xeeb Cheeb Yeej, raug Suav ntes tau tua tas. Dua li yog muaj 300 tawm leej ces tuag tas saum tshav rog.

Hos sab Suav kuj muaj 100 tawm leej raug Hmoob muab tua tuag tas, xws li Lis Theej Txham, Yaj Sim Ceem, Teeb Txoov Leej thiab Kuj Meej Ves, uas yog cov thawj nom tub rog.

Dua li ntsuj rog uas Hmoob tua Suav lub nroog Thooj Zeej thiab Xoob Thoj, tseem muaj tej pab rog Hmoob uas tsawg tsawg nrog Suav sib tua nyob rau ntawm tej suam teb chaws, xws li Thooj Zeej thiab Yeem Cab hauv xeev Kim Tsawb. Xyawm Sab, Yawb Yaj hauv xeev Xim Tshuab. Yoos Seem, Pov Ceem, Luj Xyib, Yeej Leej, Tshaj Xyib thiab Maj Yaj hauv xeev Fuj Naj. Lam Foom thiab Hauj Foom hauv xeev Fwj Pej. Tej suam teb chaws no kuj tau sawv nrog Suav sib tua tas huv tib si.

Yuav luag hais tau tias suam teb chaws Hmoob uas nyob hauv xeev Kim Tsawb, Xim Tshuab, xeev Fuj Naj thiab xeev Fuj Pej raug Hmoob muab txeeb tau tas rov los. Lub caij ntawd, tsoom rog Hmoob huv si muaj 10,000 tawm leej thiab tab tom nce qib txog qhov uas muaj zog tshaj plaws