Tag Archive: การฉุด

การฉุด และการแต่งงาน

ที่ผ่านมาเราหลงเรียกการแต่งงานในทุกๆ กรณีว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจจะด้วยความต่างทางด้านภาษา ที่ภาษาหนึ่งไม่สามารถสื่อออกไปให้ครอบคลุมความหมายของอีกภาษาหนึ่ง หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะทักษะและประสบการณ์ที่ต่างกัน…
Read more