Tag Archive: จารีตประเพณี

การฉุด และการแต่งงาน

ที่ผ่านมาเราหลงเรียกการแต่งงานในทุกๆ กรณีว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจจะด้วยความต่างทางด้านภาษา ที่ภาษาหนึ่งไม่สามารถสื่อออกไปให้ครอบคลุมความหมายของอีกภาษาหนึ่ง หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะทักษะและประสบการณ์ที่ต่างกัน…
Read more

การฉุด คือการสมรู้ร่วมคิด

การฉุดจากนี้ไป ผมถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ใหญ่ในสังคมม้งเรา ที่คอยเป็นเชื้อไฟหล่อเลี้ยงให้เศษซากค่านิยมเดิมๆ นี้ยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคม การสมรู้ร่วมคิดนั้นรวมไปถึงการเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย…
Read more