Tag Archive: ม้งออนไลน์

Hmong hi5,facebook,twitter …

เมื่อม้งเราเริ่มก้าวทันวิวัฒนาการของสังคมออนไลน์ จึงเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะพฤติกรรมเฉพาะ ในเรื่องของการใช้งานอินเตอร์เนตของม้งเราอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเก็บสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน…
Read more

เว็บม้งเพิ่ม คนม้งใช้เนตเพิ่ม

ช่วงเทศกาลปีใหม่ม้งที่ผ่านมา หากสังเกตุจะพบเห็นความแตกต่างบางอย่างเกิดขึ้น นั่นคือปริมาณการใช้งานอินเตอร์เนตที่เพิ่มขึ้นของม้งเรา (โดยเฉพาะการเกิดใหม่ของเว็บไซต์ม้ง) จนอาจถือได้ว่า…
Read more