Tag Archive: วิถีชีวิต

คนม้ง คนเก็บฟืน

สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนม้ง คือ การเก็บฟืน? ซึ่งเรามักจะพบเรื่องราวของการเก็บฟืนอยู่บ่อยๆ? ในเรื่องเล่าคนม้ง?…
Read more