Tag Archive: หมอม้ง

โฆษณา หมอม้ง

นี่เป็นโฆษณาของ ม.รังสิต? โดยการถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของ นายแพทย์ กันตพงศ์…
Read more

Doctor Hmong – Kantaphong

นี่คือตัวอย่างหนึ่งของคนม้ง? ที่มีความมุ่งมั่นจนบรรลุถึงเป้าหมายของตัวเอง? นั่นคือชีวิตการเป็นนายแพทย์? เพื่อช่วยเหลือเพื่อนชาวเขาผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร? ให้มีสุขภาพที่ดี…
Read more