Tag Archive: เมียน้อย

เฒ่าหัวงู อีกหนึ่งผู้ก่อปัญหาสู่สังคมม้ง

สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมพัฒนา อบรบเลี้ยงดู และขัดเกลาบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม แต่สถาบันครอบครัวของม้งเรา กลับถูกละเลยและทำลายโดยบางคนผู้ซึ่งเป็นสามีหรือภรรยา…
Read more