Tag Archive: ้hellohmong.com

เว็บม้ง ฉึกๆ ก้าวย่างที่เชื่องช้า

ในฐานะเจ้าของเว็บม้งคนหนึ่ง ผมสามารถบอกได้เลยว่า เว็บม้งยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ได้ดีเท่าที่ควร คนม้งที่ใช้อินเตอร์เนตอีกเป็นจำนวนมากยังไม่รู้จักเว็บม้งดีพอ จะว่าเว็บม้งมีการประชาสัมพันธ์น้อย…
Read more