Tag Archive: Hmong Social Network

เว็บม้ง ฉึกๆ ก้าวย่างที่เชื่องช้า

ในฐานะเจ้าของเว็บม้งคนหนึ่ง ผมสามารถบอกได้เลยว่า เว็บม้งยังไม่สามารถสร้างการรับรู้ได้ดีเท่าที่ควร คนม้งที่ใช้อินเตอร์เนตอีกเป็นจำนวนมากยังไม่รู้จักเว็บม้งดีพอ จะว่าเว็บม้งมีการประชาสัมพันธ์น้อย…
Read more

ผลสำรวจ Hmong Social Network

ก็ถือโอกาสนี้สรุปผลสำรวจ เรื่อง การใช้เว็บชุมชนออนไลน์ของชาวม้งเอเชียกัน หรือที่เรานิยมเรียกกันว่าเว็บ Social…
Read more