Tag Archive: Hmong Twitter

Hmong hi5,facebook,twitter …

เมื่อม้งเราเริ่มก้าวทันวิวัฒนาการของสังคมออนไลน์ จึงเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะพฤติกรรมเฉพาะ ในเรื่องของการใช้งานอินเตอร์เนตของม้งเราอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการเก็บสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน…
Read more