Ua li cas kom luag tej saib taus Hmoob

บทความนี้คุณ povlas ได้รับจากผู้อื่นมาอีกต่อหนึ่ง? และคุณ povlas ก็ได้นำมาแบ่งปันกับพวกเราที่นี่อีกทีหนึ่ง? ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของเนื้อหา? และขอขอบคุณ คุณ povlas ที่นำมาเผยแพร่ที่นี่

Kwv tij, muaj ib tug neeg siab dawb hais li no :
?Yog Hmoob xav muaj ib lub neej ruaj ntseg, thiab yog Hmoob xav kom luag lwm haiv neeg saib taus Hmoob, mas Hmoob yeej ua tau kawg. Hmoob txhob tos kom nom tswv pab Hmoob. Yeej tsis muaj leej twg pab Hmoob li. Hmoob yuav tsum sib pab Hmoob xwb?

Hmoob yuav ua zoo li cas kom luag tej saib taus Hmoob ?
Hmoob yuav tsum ua 5 yam zoo li no :

1. Hmoob yuav tsum kawm tej laus cov txuj ci. Peb paub tias Hmoob cov txuj ci muaj nqes kawg. Hmoob yuav tsum kawm Hmoob tej kev lis kev cai. Piv txwv kawm zaj tshoob, kawm txiv xaiv, kawm qeej, kawm raj, kawm kwv txhiaj, kawm cov lus ua tsaug, thiab tseem muaj lwm yam ntxiv ntau kawg.

2. Hmoob yuav tsum kawm cov txuj ci txheej tshiab, yam li cov tub ntxhais hluas yuav muab siab rau kawm txuj nyob hauv cov tsev kawm ntawv, sawv daws yuav tsum muab siab rau kawm kom tiav cov txuj txheej siab.

3. Hmoob txhia leej txhia tus yuav tsum kawm kom txawj nyeem thiab txawj sau ntawv Hmoob.

4. Cov txwj laus kav zej zog yuav tsum kawm cov cai kav tsoom pej xeem raws li tseem fwv txoj cai nyob hauv nyias cov zej zog thiab nyias lub teb chaws.

5. Hmoob ib txwm yog neeg nquag thiab txawj ua noj ua haus, tab sis muaj tej yim neeg lawv tsis muaj tus coj ua, ces lawv kuj ua tsis tau dab tsi. Hmoob yuav tsum sib pab thiab sib qhia, kom sawv daws ua tau noj. Hmoob yog ib haiv neeg nquag ua noj ua haus, tab sis Hmoob tsis tau kev xa lawv tej qoob loo thiab xa lawv tej toob xib mus muag rau qhov ub qhov no. Hmoob tsawg txoj kev ua lag ua luam. Hmoob yuav tsum kawm kev ua lag ua luam kom txawj xa lawv tej toob xib mus muag rau qhov ub qhov no.

ขอถือวิสาสะแปลโดยย่อ? จากห้าข้อด้านบนตามนี้ครับ? ผู้อ่านสามารถท้วงติงมาได้ครับ

1. ม้งรุ่นหลังต้องเรียนรู้ และสืบทอดภูมิปัญญาม้งจากผู้เฒ่าผู้แก่ เช่น ประเพณี และพิธีกรรม
2. วัยรุ่นหนุ่มสาว? ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จ
3. ม้งทุกคนต้องเรียนรู้? และเขียนภาษาม้งให้เป็น
4. ม้งที่เป็นผู้นำหมู่บ้าน? ก็ต้องศึกษาหลักกฎหมาย? เพื่อนำมาใช้กับลูกบ้านของตัวเอง
5. ม้งเราต้องเรียนรู้การค้าการขาย ขยายช่องทางการทำมาหากิน? และขยายลู่ทางการทำมาหากินให้กับพี่น้องม้งผู้ด้อยโอกาส

Yog Hmoob ua tau li hais no mas luag tej yuav saib taus Hmoob, thiab luag kuj yuav qhuas Hmoob.

Kwv tij peb hnov ib co lus zoo li no mas peb xav kom tsoom Hmoob muab siab rau ua 5 yam uas nyuam qhuav hais tas los no. Sawv daws yuav nco ntsoov tias :
1. Muab siab rau kawm cov laus tej txuj ci.
2. Kawm cov txuj ci txheej tshiab, uas yog cov txuj nyob hauv cov tsev qhia ntawv.
3. Cov ua nom ua tswv thiab cov ua txwj laus kav zej zog, mas sawv daws yuav kawm cov txuj kav tsoom pej xeem. Lawv yuav
tsum hlub lawv tsoom pej xeem.
4. Hmoob sib pab thiab sib qhia kom sawv daws paub txoj kev ua noj ua haus.
5. Xyaum nrog luag tej ua lag ua luam, thiab nrhiav kev xa Hmoob tej toob xib mus muag rau qhov ub qhov no.